Nahoru
Nábytkářství
Mechatronika
Mechatronika

Maturity

Uveřejněno 20.10. 2023

Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41

Legislativní předpisy vymezující pravidla pro určení nabídky profilové části maturitní zkoušky:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (maturitní vyhláška), v platném znění

 Maturitní kalendář | Maturitní zkouška (cermat.cz)| Maturitní zkouška (cermat.cz)

Maturitní zpravodaj (Velikost: 2.25 MB)

Podání přihlášky

Přihlášku k maturitní zkoušce ve školním roce 2023/2024 lze odevzdat řediteli školy, a to nejpozději do:

 1. 1. prosince 2023 pro jarní zkušební období 2024;
 2. 26. června 2024 pro podzimní zkušební období 2024.

Přihláška se podává na tiskopisu [PDF, 403 kB] stanoveném maturitní vyhláškou. 

Nejpozději do 20. prosince 2023, resp. 5. července 2024 předá škola žákovi výpis z přihlášky. V případě nesouladu údajů ve výpisu se skutečným stavem žák zašle škole správné údaje do 5 dnů od obdržení výpisu.

Na výpisu z přihlášky bude uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se od 2. ledna 2023 budou žáci moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

Jarní zkušební období 2024

Zkoušky společné části (didaktické testy) se budou konat 2.–5. května 2024. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. ledna 2024. Výsledky didaktických testů budou předány ředitelům škol do 15. května 2024 formou protokolu o výsledcích didaktických testů žáka. Nejpozději následující pracovní den ředitelé škol předají výsledky žákům.

Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2024. Zkoušky konané formou písemné zkoušky, formou písemné práce (v případě českého jazyka a literatury a cizího jazyka) a formou praktické zkoušky lze konat od 1. dubna 2024. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy, a to nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.

Hodnocení profilových zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část konal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí. Pokud se písemná zkouška, písemná práce a praktická zkouška konají před ústními zkouškami, oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise jejich hodnocení nejpozději v době konání ústních zkoušek.

Zkoušky společné části | Maturitní zkouška (cermat.cz)| Maturitní zkouška (cermat.cz)

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé, povinně volitelné zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Všechny zkoušky společné části se konají pouze formou didaktického testu (písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka jsou součástí profilové části).

U zkoušky z cizího jazyka si žáci mohou vybrat anglický jazykfrancouzský jazykněmecký jazykruský jazyk nebo španělský jazyk. Žák si však může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání.

Kromě 2 povinných zkoušek se žák může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám společné části. Nelze se však přihlásit k nepovinné zkoušce ze stejného zkušebního předmětu, z jakého žák koná povinnou zkoušku. Od školního roku 2020/2021 je v nabídce nepovinných zkoušek společné části také zkouška matematika rozšiřující, která navazuje na dříve konanou zkoušku Matematika+.

ŠKOLNÍ ROK POVINNÉ ZKOUŠKY NEPOVINNÉ ZKOUŠKY
2023/2024 2 povinné zkoušky
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk, nebo matematika

max. 2 nepovinné zkoušky
z nabídky: cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující

 

Zkoušky profilové části | Maturitní zkouška (cermat.cz)| Maturitní zkouška (cermat.cz)

Profilová část se skládá z povinných zkoušek z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka, pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části, a ze 2 nebo 3 dalších povinných zkoušek z nabídky stanovené školou (jejich počet stanoví pro každý obor vzdělání rámcový vzdělávací program - viz níže). Každý žák může kromě povinných zkoušek konat i 2 nepovinné profilové zkoušky.

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle ŠVP.

Profilové zkoušky se mohou konat formou: písemnou, praktické zkoušky, ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, maturitní práce s obhajobou před zkušební komisí.

Podle § 14 maturitní vyhlášky lze konat povinnou zkoušku profilové části pouze z předmětů, jejichž součet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu činí za celou dobu vzdělávání nejméně 4 vyučovací hodiny.

KRIÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Školní profilová část - se skládá se ze tří zkoušek - dle ŠVP

 • Obor – Strojírenství – ŠVP Stavba a provoz strojů
 1. Ústní odborná zkouška – Stavba a provoz strojů 
 2. Ústní odborná zkouška  - Technologie
 3. Praktická zkouška z odborných předmětů – obhajoba maturitní práce

temata-sps-23-24.pdf (Velikost: 279.75 kB)
maturitni-temata-stt-2023.pdf (Velikost: 270.45 kB)

 • Obor – Stavebnictví – ŠVP Pozemní stavitelství
 1. Ústní odborná zkouška – Pozemní stavitelství 
 2. Ústní odborná zkouška  - Stavební konstrukce
 3. Praktická zkouška z odborných předmětů – obhajoba maturitní práce

 • Obor – Nábytkářská a dřevařská výroba – ŠVP Nábytkářství
 1. Ústní odborná zkouška – Konstrukce nábytku 
 2. Ústní odborná zkouška  - Technologie
 3. Praktická zkouška z odborných předmětů – obhajoba maturitní práce

 • Obor – Technické lyceum – ŠVP Stavebnictví
 1. Ústní odborná zkouška – Technologické procesy stavebnictví
 2. Ústní odborná zkouška  - Výběrová - (  Aplikovaná matematika, Chemie, Fyzika)
 3. Praktická zkouška z odborných předmětů – obhajoba maturitní práce

maturitni-okruhy-z-fyziky.pdf (Velikost: 363.23 kB)
maturitni-okruhy-z-apm.pdf (Velikost: 354.14 kB)
chemie-maturitni-okruhy.pdf (Velikost: 266.1 kB)

 • Obor – Mechanik seřizovač - ŠVP - Mechatronik
 1. Ústní odborná zkouška - Technologie
 2. Ústní odborná zkouška - Mechatronika
 3. Praktická zkouška z odborného výcviku – praktická zkouška v dílnách

 • Obor – Mechanik seřizovač – ŠVP -Programování CNC strojů
 1. Ústní odborná zkouška - Technologie
 2. Ústní odborná zkouška - Mechatronika
 3. Praktická zkouška z odborného výcviku – praktická zkouška v dílnách

temata-z-tec-23-24-proms-cnc.pdf (Velikost: 487.06 kB)

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (cermat.cz)

Zkoušku z cizího jazyka, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle ŠZ dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni nejméně B1 nebo vyšší, podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání MZ v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání MZ v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

 

 

Projekt ERASMUS +

Zahraniční stáže ve firmách

Projekt Šablony

„SPŠ Vlašim - S technickým myšlením do budoucnosti".

 

Národní plán obnovy

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.