Nahoru
Nábytkářství
Mechatronika
Mechatronika

Přijímací řízení 2023 /2024

Virtuální prohlídku školy spustíte zde

Cermat - Jednotná přijímací zkouška pro maturitní obory

Kdy se jednotná přijímací zkouška bude konat

OBOR VZDĚLÁNÍ  1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN  1. NÁHRADNÍ TERMÍN  2. NÁHRADNÍ TERMÍN 
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia  13. dubna 2023  14. dubna 2023  10. května 2023  11. května 2023 

prijimaci-rizeni-informace.pdf (Velikost: 633.93 kB)

Dny otevřených dveří

- 4 dny  již proběhly, ale všechny další zájemce provedeme:

 • dle telefonické domluvy od 8:00 do 15:00 v pracovní dny, později večer lze též, ale zavolat je třeba v pracovní době a domluvit se, děkujeme
 • telefon 317 768 212 paní Jaroslava Vágneová nebo 317 768 214 ředitel školy

 

zaměstnanci školy

 

Vážení rodiče, vážení žáci,

    Střední průmyslová škola Vlašim pro Vás připravila širokou paletu především technických oborů a to jak maturitních tak učebních a v novém školním roce i nový maturitní obor!

 

Co u nás najdete: jak maturitní obory – z těchto oborů můžete pokračovat na jakoukoliv VŠ

 1. Strojírenství – pro ty, kteří rádi přijdou každému stroji na kloub (šroub). Profilové maturitní předměty jsou Stavba a provoz strojů, Strojírenská technologie. Praxe je v dílnách v Luční ulici. V teorii získáte vědomosti v předmětech jako je Elektrotechnika, Automatizace, Programování CNC, Konstruování v CADU v programu SOLIDWORKS.
 2. Nábytkářství – pro šikovné ruce a umělecké hlavy. Profilové maturitní předměty Technologie, Konstrukce nábytku a v praktické zkoušce si vyberete výrobek, který si navrhnete v programu TOPSOLID, vyrobíte v dílnách v Zámecké ulici a obhájíte postup výroby u maturity.
 3. Stavebnictví – pro Ty, kteří od mládi rádi cokoliv staví – Profilové maturitní předměty Pozemní stavitelství, Stavební konstrukce a obhajoba maturitní práce, kde si Konstrukční, cvičení naučíte nejen připravit podklady pro stavební řízení, ale také nakreslíte Vámi vysněnou budovu v programu Archi CAD a tu si při maturitě obhájíte.
 4. Technické lyceum – pro rozvoj technického myšlení - Profilové maturitní předměty jsou Technologie – dle zaměření – stavebnictví nebo strojírenství, obhajoba maturitní práce dle zaměření a dále dle Vašeho výběru – Fyzika, Chemie, Deskriptivní geometrie a Technická fyzika. Naučí se v programech jako Archi CAD nebo SOLIDWORKS
 5. Mechanik seřizovač + Obráběč kovů – kombinace získání výučního listu a maturity ve 2 zaměřeních - Profilové maturitní předměty jsou vždy Technologie a pak dle zaměření Mechatronika – pro Ty, co mají rádi mechaniku, elektroniku a robotiku a  Programování CNC  - pro Ty co rádi měří a programují obráběcí stroje a dále protože jde o obor s odborným výcvikem třetí zkouška je praktická v dílnách Luční ulici.
 6. Informační technologie pro průmysl – pro Ty, kteří rádi navrhují, kreslí a vyrábí pomocí moderních technologií – Profilové maturitní předměty – Aplikační programové vybavení, Programování a vývoj aplikací a obhajoba maturitní práce.

 

Co u nás najdete: tak učební obory – absolventi získají výuční list v oboru:

 1. Obráběč kovů - pro šikovné ruce, které si pohrají s každým kovem – Naučí se nastavovat, obsluhovat - t a udržovat základní druhy obráběcích strojů jako je soustruh, frézka, bruska, vrtačka a CNC obráběcí stroje.
 2. Strojní mechanik - pro šikovné ruce, které rádi opravují a sestavují stroje – Naučí se zhotovovat součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí. Součástí je zisk svářečského průkazu.

 

Co dále u nás najdete:

 • 4 nově zrekonstruované a moderně vybavené učebny Informatiky a 3D tisku pro všechny obory
 • Domov mládeže na Husově náměstí – ubytováváme žáky ze všech 4 středních škol z Vlašimi
 • 2 jídelny – jak na Husově náměstí, tak i v dílnách v Luční ulici
 • 2 víceúčelová hřiště ve Velíšské ulici a v Luční ulici
 • Workoutové a streetové hřiště
 • Všechny obory v 2. a 3. ročníku mají 14-ti denní praxi u našich sociálních partnerů (firem)
 • Učebny robotiky, automatizace a elektroniky v Zámecké ulici

 

Informace, ŠVP, tematické plány, videoukázky, fotogalerie o oborech najdete na www.sps-vlasim.cz včetně virtuální prohlídky školy.

 

Technické vzdělávání má budoucnost!

Přihlášky

 • Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku
 • Formulář přihlášky poskytne základní škola.
 • Elektronická verze přihlášky Přihláška - editovatelná
 • Čitelně vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem podává na stanoveném tiskopisu uchazeč nebo jeho zákonný zástupce do 1. března 2023 poštou nebo osobně v sekretariátu školy (v pracovních dnech od 7:30 do 15 hodin)
 • Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce, 
 • Jedná-li jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče(§ 876 odst. 3 občanského zákoníku). V případě, že mezi zákonnými zástupci k dohodě nedojde, je třeba, aby se rodiče obrátili na soud, neboť ten jediný může rozhodnout v případech, kdy se rodiče nejsou schopni dohodnout ohledně významných záležitostí dítěte, kam patří i volba vzdělání (viz § 877 a násl. občanského zákoníku).
 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihláškyna dvě různé školy nebo na dva studijní obory na stejné škole. Obě přihlášky musí být vyplněny stejně!
  • V případě, že se uchazeč hlásí na jednu školu (obor vzdělání) druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje
  • V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání
  • Doporučujeme originál přihlášky odevzdat na školu napsanou první v pořadí a její kopii odevzdat na školu napsanou jako druhou v pořadí
  • Pořadí obou uvedených škol na přihlášce je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy- o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku

 

Součásti přihlášky:

 1. Klasifikace z posledních dvou ročníků povinné školní docházky potvrzená ředitelem ZŠ
 2. Lékařský posudek o splnění zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 3. Vyjádření školského poradenského zařízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Návod pro vyplnění přihlášky na střední školy

 • Formulář přihlášky ke střednímu vzdělávání má čtyři základní části (kromě případných příloh). V následujících odkazech naleznete podrobný popis správného vyplnění každé z těchto částí.
 1. Osobní údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci
 2. Výběr střední školy, oborů vzdělání a termínů konání zkoušek
 3. Potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
 4. Opis klasifikace a potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazeče
 5. Přílohy

 

 

Doporučení k vyplňování tiskopisů přihlášek

 1. Využijte elektronický formulář zveřejněný na těchto stránkách nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Vyplňování údajů je rychlejší a jsou lépe čitelné a dochází pak k méně chybám při přepisu údajů z přihlášek do informačního systému Centra.
 2. Je-li to v možnostech základní školy, vyžádejte si na přihlášku QR kód obsahující osobní údaje žáka a výpis z klasifikace. Pro střední školu to bude znamenat menší administrativní zátěž a sníží se i riziko chyby při přepisu údajů do informačního systému školy.
 3. V případě nejasností při vyplňování přihlášky se obraťte na svého třídního učitele nebo výchovného poradce, případně přímo na vybranou střední školu.
 4. Nezapomeňte si dostatečně brzy zjistit, jaké dokumenty vyžaduje k přihlášce přiložit střední škola nebo které jsou nezbytné, pokud žádáte o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení (v případě, že jste uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami). Zejména doporučení školského poradenského zařízení nebo lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není vždy možné získat narychlo na poslední chvíli.
 5. Uvádějte na přihlášku kontaktní údaje (mobilní telefon i e-mail), usnadní to komunikaci mezi vámi a střední školou.

 

 

Zápisové lístky

 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí.
 • Zápisový lístek obdrží uchazeč na ZŠ, pokud jej ztratí či se nehlásí ze ZŠ mu bude na základě žádosti vydán nový zápisový lístek Krajským úřadem středočeského kraje
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

 

Další kola přijímacího řízení

 • Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení (bude zveřejněno na www stránkách školy)

 

 

Projekt ERASMUS +

Zahraniční stáže ve firmách

Projekt Šablony

„SPŠ Vlašim - S technickým myšlením do budoucnosti".

 

Národní plán obnovy

Naši partneři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.