Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Obráběč kovů - ŠVP - Univerzální obráběč kovů - soustružení, frézování, broušení a CNC stroje

Vloženo: 22.8.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 4882x | Upraveno: 13.9.2022 | Upravil: Bohumil Bareš
Obor vzdělání je vhodný pro technicky nadané žáky, manuálně zručné, přesné a precizní, s konstrukční a prostorovou představivostí, se vztahem k materiálům, zejména ke kovovým materiálům i nekovovým materiálům (např. k plastům).

Kód oboru: 23-56-H/01
Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
Skupina oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)
Výstupní certifikát: výuční list

 

Učební plán oboru Obráběč kovů ŠVP - Univerzální obráběč kovů - platný od 1. 9. 2022

 

Povinné předměty

1.

2.

3.

Celkem

1.

Český jazyk a literatura

1

2

2

5

2.

Cizí jazyk - anglický

2

2

2

6

3.

Matematika

1

2

2

5

4.

Občanská nauka

1

1

1

3

5.

Fyzika

1

1

-

2

6.

Chemie

1

-

-

1

7.

Tělesná výchova

2

2

2

6

8.

Informační technologie

2

2

-

4

9.

Ekonomika

-

-

2

2

10.

Základy ekologie

1

-

-

1

11.

Odborný výcvik dle oboru

12

12

21

45

12.

Technologie dle oboru

2

2

3

7

13.

Technická dokumentace

2

2

0

4

14.

Strojírenská technologie

2

2

-

4

15.

Strojnictví

2

1

-

3

16.

Programování CNC strojů

-

1

-

1

17.

Technická měření

-

1

-

1

 

Univerzální obráběč kovů - soustružení, frézování, broušení a CNC

Školní vzdělávací plán - obsah a rozvržení výuky v předmětech ŠVP Univerzální obráběč kovů - platný od 1. 9. 2022

Učební pomůcky (Velikost: neznámá)

 

Učebnice – student si nemusí učebnice kupovat, většinu si zapůjčí za poplatek 200,- Kč/školní rok od rady rodičů při prvém příchodu do školy. Fond učebnic se neustále doplňuje.

 

Žácise naučí

 • Nastavovat, obsluhovat a udržovat základní druhy obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, číslicově řízené stroje - CNC obráběcí stroje apod.),
 • Kontrolovat a měřit přesnost opracování obrobků.
 • Ošetřovat běžné pracovní nástroje.

 

PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)

Obecné kompetence:

 • nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu;
 • při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem;
 • ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
 • komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni A2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
 • pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi; jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
 • uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
 • uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

Odborné kompetence:

 • obrábět polotovary a obrobky na obráběcích strojích nebo na číslicově řízených obráběcích strojích včetně provádění korekcí programů;
 • nastavovat řezné podmínky obráběcího stroje v závislosti na materiálu a tvaru obrobku, materiálech nástrojů, upínacích prostředcích nástrojů a obrobků;
 • určovat vhodný druh a typ stroje pro výrobu na základě pracovních podkladů, provádět jeho celkové seřízení, obsluhu a běžnou údržbu;
 • volit a používat nástroje, upínací prostředky nástrojů a obrobků, měřidla a měřicí pomůcky, pomocné a pracovní prostředky podle stanoveného postupu výroby;
 • upínat obrobky s ohledem na jejich tvar a velikost, způsob obrábění a na požadavky na rozměrové, tvarové a polohové tolerance;
 • kontrolovat rozměry, tvar, vzájemnou polohu ploch, jakost povrchu obráběných a obrobených součástí; rozlišovat obráběné materiály podle platných norem, znát jejich vlastnosti z hlediska obrobitelnosti;
 • číst výkresovou a technologickou dokumentaci, využívat číselné a slovní údaje uvedené na výkrese, vyhledávat údaje v normách, pořizovat náčrty zhotovovaných dílů.

 

Absolvent:

 

Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti strojírenských i nestrojírenských odvětví při soustružení, frézování,broušení, vrtání nebo při obrábění na číslicově řízených strojích ve výrobních a opravárenských provozech.

Příklady možných pracovních pozic:

 • soustružník kovů,
 • frézař kovů,
 • brusič kovů,
 • obsluha CNC strojů.

 

 

 

Zde se můžete podívat na videoukázku z projektu Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

Videoukázka ze stránek Národního ústavu vzdělávání

 

Absolventi této kategorie a skupiny oborů jsou v zaměstnání nejvíce spokojeni se:

 • zajímavostí práce (90,0 %)
 • využitím kvalifikace (87,0 %)
 • jistotou pracovního místa (87,0 %)

Podle statistik zaměstnanosti pracuje v profesi alespoň částečně příbuzné vystudovanému oboru vzdělání 85,2 % absolventů ve věku 20-29 let s vybraným vzděláním. Pro srovnání absolventi s vyučením v průměru pracují v alespoň částečně příbuzném oboru v 61,9 % případů.

 

Míra nezaměstnanosti absolventů škol v dané kategorii a skupině oborů vzdělání byla v roce 2020 4,0 %, což je výrazně méně, než činí průměr za danou kategorii vzdělání (5,9 %).

K 30.4. 2020 z naší školy je míra nezaměstnanosti v tomto oboru 5,26 % - tedy 1 absolvent neměl práci.

 

Další informace o oboru najdete na:

https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2356H01/Obrabec-kovu

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.