Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

ŠVP - Mechanik seřizovač pro CNC - pro ty, co rádi programují obráběcí stroje

Vloženo: 22.8.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 4718x | Upraveno: 12.10.2021 | Upravil: Bohumil Bareš
* Pro CNC

Kód oboru: 23-45-L/01 + 23-51-H/01

Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou

Skupina oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)

Výstupní certifikát: 

výuční list na konci 3. ročníku a vysvědčení o maturitní zkoušce na konci 4. ročníku

 

 

Zde se můžete podívat na videoukázku z projektu Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

Videoukázka ze stránek Národního ústavu vzdělávání 

 

 

Obory vzdělání L0 + H

Mechanik seřizovač 23-45-L/01 a Obráběč kovů 23-56-H/01

NOVINKA: Unikátní možností je získání během čtyř standardních let maturitu i výuční list. Žáci přijatí do maturitního oboru s posílenou výukou praxe (obor s kódem L0 + H) ve školním roce 2022/23 a dál mají u nás jedinečnou příležitost vykonat ve třetím ročníku učňovskou zkoušku a získat tak navíc i výuční list a ve čtvrtém ročníku i maturitu.

 

Školní vzdělávací plán - obsah a rozvržení výuky v předmětech ŠVP - Programátor CNC strojů

Učební pomůcky (Velikost: neznámá)

 

Učebnice – student si nemusí učebnice kupovat, většinu si zapůjčí za poplatek 200,- Kč/školní rok od rady rodičů při prvém příchodu do školy. Fond učebnic se neustále doplňuje.

 

Žáci:

 • Naučí se číst technické výkresy, volit technologické a pracovní postupy strojního obrábění.
 • V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů.
 • Zvládají základy automatizace – robotiky, pracují v CAD systému – SOLIDWORKS.
 • Zvládají áklady obrábění a v praxi zvládají seřizování a obsluhu obráběcích a tvářecích strojů s CNC řízením.
  • Sestavují programy pro CNC stroje v systémech EMCO, HEIDENHAIN a FANUC.

  V průběhu studia získává žák základní znalosti z obrábění na soustruhu a frézce a na číslicově řízených strojích jako je frézovací centrum a CNC soustruh.

  Získají v laboratořích  dovednosti  - spojené s měřením technických veličin.

 

PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)

Obecné kompetence:

 • ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
 • komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
 • pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;
 • jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
 • uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
 • uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

Odborné kompetence:

 • obsluhovat konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje při obrábění obrobků;
 • seřizovat s použitím výrobní a technologické dokumentace výrobní stroje, zařízení a linky (např. obráběcí, tvářecí) a technologicky související manipulační prostředky;
 • upínat nástroje a výrobní pomůcky a seřizovat jejich polohu;
 • vytvářet pro CNC stroje výrobní programy;
 • provádět modifikaci, korekci a odzkoušení programů pro CNC stroje;
 • seznamovat operátory s obsluhou seřízených výrobních strojů, zařízení a linek při vykonávání technologických operací a v potřebném rozsahu je instruovat;
 • kontrolovat rozměry, tvar, vzájemnou polohu ploch a jakost povrchu obrobků;
 • vytvářet pracovní postupy, stanovovat pracovní podmínky, volit nástroje, nářadí, měřidla a další pracovní pomůcky pro vykonání technologických operací (i s využitím příslušného software na PC);
 • rozlišovat obráběné materiály podle jejich normovaného označení, znát jejich vlastnosti a zohledňovat je při jejich zpracování;
 • vyhledávat informace v normách, katalozích a jiných informačních zdrojích;
 • pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií.

 

Uplatnění absolventa:

 • pokračuje ve studiu na vysokých školách zejména strojírenského zaměření
 • uplatníse ihned v praxi
 • podniká ve strojírenských oborech, často i stavebních

 

Absolvent se uplatní jako:

Absolvent se uplatní ve středních řídicích funkcích v oblasti strojírenství, při pracovních činnostech souvisejících se seřizováním, obsluhou a údržbou širokého sortimentu strojů, zařízení a linek.

 • Seřizovači při seřizování konvenčních a číslicově řízených obráběcích a tvářecích strojů, center a výrobních linek ve strojírenství,
 • Programátoři nebo obsluha CNC strojů.
 • obsluha obráběcích strojů
 • Soustružníci, frézaři, vrtaři a brusiči kovů. 
 • Získané znalosti a dovednosti mohou uplatnit při opravách, údržbě a seřizování všech typů obráběcích strojů, při tvorbě technické dokumentace, servisní a opravárenské činnosti.

 

 • Je také připraven ke studiu na vysokých školách, především ve studiu ve strojírenských oborech, často však i v oborech informatiky a výpočetní techniky nebo ekonomiky.

 

Z celkového počtu absolventů dané kategorie a skupiny oborů vzdělání se jich 30,6 % hlásilo ke studiu na vysoké školy a 26,5 % absolventů bylo také přijato.

Absolventi se zvoleným vzděláním, kteří jsou přijati ke studiu na VŠ, studují nejčastěji obory z těchto skupin:

 • Strojírenství, strojírenská výroba (51,1 %)
 • Doprava a spoje (12,3 %)
 • Speciální, interdisciplinární obory (11,1 %)
 •  

Míra nezaměstnanosti absolventů škol v dané kategorii a skupině oborů vzdělání byla v roce 2020 4,7 %, což je méně, než činí průměr za danou kategorii vzdělání (6,1 %). 

K 30.4. 2021 z naší školy je míra nezaměstnanosti v tomto oboru 0% - tedy všichni absolventi pracují.

 

Další informace o oboru najdete:

https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2345L01/Mechanik-serizovac?svpFiltr=296440

 

Zde se můžete podívat na videoukázku z projektu Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

Videoukázka ze stránek Národního ústavu vzdělávání