Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

ŠVP - Mechatronik - pro ty co mají rádi mechaniku, elektroniku, informační technologie, robotiku a CNC techniku

Vloženo: 5.10.2018 | Autor: Bohumil Bareš | Zobrazeno: 6896x | Upraveno: 4.10.2021 | Upravil: Bohumil Bareš

Kód oboru: 23-45-L/01

 • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
 • Skupina oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Obory vzdělání L0 + H

Mechanik seřizovač 23-45-L/01 a Obráběč kovů 23-56-H/01

NOVINKA: Unikátní možností je získání během čtyř standardních let maturitu i výuční list. Žáci přijatí do maturitního oboru s posílenou výukou praxe (obor s kódem L0 + H) ve školním roce 2022/23 a dál mají u nás jedinečnou příležitost vykonat ve třetím ročníku učňovskou zkoušku a získat tak navíc i výuční list a ve čtvrtém ročníku i maturitu.

Učební plán oboru Mechanik seřizovač - ŠVP Mechatronik  + Obráběč kovů

Školní vzdělávací plán - obsah a rozvržení výuky v předmětech ŠVP Mechatronik

Učební pomůcky (Velikost: neznámá)

 

Učebnice – student si nemusí učebnice kupovat, většinu si zapůjčí za poplatek 200,- Kč/školní rok od rady rodičů při prvém příchodu do školy. Fond učebnic se neustále doplňuje.

 

Žáci:

 • Naučí se číst technické výkresy, volit technologické a pracovní postupy strojního obrábění.
 • V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů.
 • Zvládají činnosti v oblasti automatizace, včetně robotiky, CNC techniky a konvenčního obrábění, pracují v CAD systémech – SOLIDWORKS a v mnoha dalších softwarových aplikacích.

 • Zabývají se projektováním, 3D modelováním, technologickými a konstrukčními činnostmi strojírenského charakteru, elektronikou, senzorikou, řídicími systémy, programováním PLC automatů a robotických zařízení, pneumatickými a hydraulickými systémy, obráběním na konvenčních strojích, zejména také CNC technikou.
 • Naučí se navrhovat, sestavovat, programovat stroje a zařízení nebo jejich části, založené na vzájemném propojení mechaniky, elektroniky a informačních technologií.
 • Zabývají se projektováním, 3D modelováním, technologickými a konstrukčními činnostmi strojírenského charakteru, elektronikou, senzorikou, řídicími systémy, programováním PLC automatů a robotických zařízení, pneumatickými a hydraulickými systémy, obráběním na konvenčních strojích, zejména také CNC technikou.

 

PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)

Obecné kompetence:

 • ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
 • komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
 • pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;
 • jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
 • uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
 • uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

Odborné kompetence:

 • obsluhovat konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje při obrábění obrobků;
 • seřizovat s použitím výrobní a technologické dokumentace výrobní stroje, zařízení a linky (např. obráběcí, tvářecí) a technologicky související manipulační prostředky;
 • upínat nástroje a výrobní pomůcky a seřizovat jejich polohu;
 • vytvářet pro CNC stroje výrobní programy;
 • provádět modifikaci, korekci a odzkoušení programů pro CNC stroje;
 • seznamovat operátory s obsluhou seřízených výrobních strojů, zařízení a linek při vykonávání technologických operací a v potřebném rozsahu je instruovat;
 • kontrolovat rozměry, tvar, vzájemnou polohu ploch a jakost povrchu obrobků;
 • vytvářet pracovní postupy, stanovovat pracovní podmínky, volit nástroje, nářadí, měřidla a další pracovní pomůcky pro vykonání technologických operací (i s využitím příslušného software na PC);
 • rozlišovat obráběné materiály podle jejich normovaného označení, znát jejich vlastnosti a zohledňovat je při jejich zpracování;
 • vyhledávat informace v normách, katalozích a jiných informačních zdrojích;
 • pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií.

 

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní ve středních řídicích funkcích v oblasti strojírenství, při pracovních činnostech souvisejících se seřizováním, obsluhou a údržbou širokého sortimentu strojů, zařízení a linek.

 • Uplatní se především jako seřizovač při seřizování konvenčních a číslicově řízených obráběcích a tvářecích strojů, center a výrobních linek ve strojírenství, ale také při obsluze obráběcích strojů jako soustružníci, frézaři, brusiči kovů.
 • Uplatní se v technických oblastech průmyslové automatizace, především jako programátor PLC automatů a robotů, konstrukční, montážní a servisní technik v oblasti pneumatických a hydraulických systémů, provozní a školící technik, případně také jako obchodní zástupce.
 • Je také připraven ke studiu na vysokých školách, především ve strojírenských a elektrotechnických oborech.

 

 • Z celkového počtu absolventů dané kategorie a skupiny oborů vzdělání se jich 30,6 % hlásilo ke studiu na vysoké školy a 26,5 % absolventů bylo také přijato.

Absolventi se zvoleným vzděláním, kteří jsou přijati ke studiu na VŠ, studují nejčastěji obory z těchto skupin:

 • Strojírenství, strojírenská výroba (51,1 %)
 • Doprava a spoje (12,3 %)
 • Speciální, interdisciplinární obory (11,1 %)
 •  

Míra nezaměstnanosti absolventů škol v dané kategorii a skupině oborů vzdělání byla v roce 2020 4,7 %, což je méně, než činí průměr za danou kategorii vzdělání (6,1 %). 

K 30.4. 2020 z naší školy je míra nezaměstnanosti v tomto oboru 0% - tedy všichni absolventi pracují.

 

Další informace o oboru najdete:

https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2345L01/Mechanik-serizovac?svpFiltr=296440

 

Zde se můžete podívat na videoukázku z projektu Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

Videoukázka ze stránek Národního ústavu vzdělávání 

 

U tohoto oboru - STIPENDIA VYPLÁCENÁ STŘEDOČESKÝM KRAJEM

a) měsíční: 300 – 500 Kč/měsíc

b) prospěchové: 1000 – 3000 Kč/pololetí