Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Strojírenství – ŠVP - Stavba a provoz strojů - pro ty, kteří rádi přijdou každému stroji na kloub (šroub)

Vloženo: 22.8.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 7786x | Upraveno: 7.10.2022 | Upravil: Bohumil Bareš
Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci.

 • Kód oboru: 23-41-M/01
 • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Skupina oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Učební plán oboru Strojírenství - ŠVP Stavba a provoz strojů platný od 1.9. 2022

 

Ročník

1.

2.

3

4

Celkem

1.

Český jazyk a literatura

3

3

3

4

13

2.

Cizí jazyk – anglický

3

3

3

4

13

3.

Matematika

3

3

3

4

13

4.

Občanská nauka

 

1

1

1

3

5.

Dějepis

2

     

2

6.

Fyzika

2

2

   

4

7.

Chemie

2

 

 

 

2

8.

Základy ekologie

1

     

1

9.

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

10.

Informatika

2

2

2

 

6

11.

Ekonomika

   

1

2

3

12.

Strojírenská technologie

3

3

3

4

13

13.

Praxe

3

3

3

 

9

14.

Stavba a provoz strojů

 

2

4

6

12

15.

Automatizace

 

2

2

 

4

16.

Elektrotechnika

2

2

 

 

4

17.

Kontrola a měření

   

2

2

4

18.

Programování CNC

   

2

2

4

19.

Konstruování v CAD

 

2

2

4

8

20.

Mechanika

3

2

2

 

7

21.

Technická dokumentace

3

3

 

 

6

Školní vzdělávací plán - obsah a rozvržení výuky v předmětech- Stavba a provoz strojů platný od 1. 9. 2022

Učební pomůcky (Velikost: neznámá)

 

Učebnice – student si nemusí učebnice kupovat, většinu si zapůjčí za poplatek 200,- Kč/školní rok od rady rodičů při prvém příchodu do školy. Fond učebnic se neustále doplňuje.

 

Žáci:

 • Naučí se navrhovat, propočítávat a konstruovat součásti a mechanizmy strojů, nástrojů, nářadí, přípravky a jiné výrobní pomůcky používané ve strojírenské výrobě, vytvářet výrobní postupy při jejich výrobě a opravách, volit stroje a zařízení, nářadí, nástroje a výrobní pomůcky.
 • Používají informační technologie, modelují a připravují technickou dokumentaci v CAD systému – př. SOLIDWORKS a využívají technický software pro přípravu a řízení výroby.
 • V dílnách si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů používaných ve strojírenství.
 • Získají v laboratořích  dovednosti  - spojené s měřením technických veličin a zkoušením materiálů.
 • Seznámí se s elektrickými měřeními na výukovém systému RC Didactik připojených na PC a provádí a vyhodnocují technická měření,
 • Konstruuje části a mechanismy strojů na základě funkčních a pevnostních výpočtů,
 • Metodami 2D a 3D modelování připravuje vizualizaci a prezentaci projektů,
  Čtou a vytvářejí technickou dokumentaci,
  především strojnické výkresy
 • Plánují údržbu a nasazení strojů s ohledem na efektivnost a na ochranu životního prostředí,

 

PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)

Obecné kompetence:

 • ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
 • komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
 • pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;
 • jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
 • uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
 • uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

Odborné kompetence:

 • navrhovat a dimenzovat strojní součásti a mechanizmy strojů a zařízení, konstruovat nástroje a výrobní pomůcky pro strojírenskou výrobu;
 • volit pro strojní součásti a nástroje vhodné materiály a polotovary, předepisovat jejich tepelné zpracování a povrchovou úpravu;
 • číst a vytvářet výkresy součástí, výkresy sestavení, schémata a další produkty technické komunikace;
 • navrhovat technologické postupy hotovení strojních součástí, nástrojů a výrobků, vytvářet popisy jejich technologických operací, stanovovat jejich technologické podmínky, určovat pro ně strojní zařízení, komunální nástroje a výrobní pomůcky, pomocné a provozní materiály a navrhovat koncepci operačních nástrojů a výrobních pomůcek;
 • vytvářet programy pro číslicově řízené stroje;
 • určovat způsoby a podmínky kontroly jakosti součástí a výrobků;
 • zpracovávat plány péče o stroje a zařízení, navrhovat způsoby diagnostikování jejich technického stavu či závad, rozhodovat o způsobu oprav závad;
 • vést záznamy o provozu, údržbě a opravách strojů a zařízení, zpracovávat údaje pro objednávky náhradních dílů;
 • kontrolovat strojní součásti a nástroje, měřit délkové rozměry, úhly, tvary a jakost jejich povrchu, měřit základní technické veličiny a podílet se na komplexních měřeních a zkouškách strojů a zařízení, provádět zkoušky technických materiálů a provozních hmot;
 • vyhodnocovat výsledky měření a zkoušek, zpracovávat o nich záznamy a protokoly;
 • uplatňovat zásady technické normalizace a standardizace, využívat při řešení technických úloh normy, strojnické tabulky a další zdroje informací;
 • prezentovat myšlenky a návrhy s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, využívat aplikační programy pro podporu projektové, konstrukční a technologické přípravy výroby, programy pro podporu péče o technický stav strojů.

 

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti strojírenství při pracovních činnostech souvisejících se zajišťováním projektové, konstrukční a technologické části výrobních procesů, organizaci provozních činností, v obchodně technických službách apod.

V oblasti péče o provozuschopnost strojů a zařízení nalezne uplatnění jak ve strojírenství, tak v podnicích nestrojírenských odvětví.

 • pokračuje ve studiu na vysokých školách zejména strojírenského zaměření
 • uplatníse ihned v praxi
 • podniká ve strojírenských, popřípadě stavebnch oborech a často však i v oborech dopravy a spojů, informatiky a výpočetní techniky.

 

Absolvent se uplatní v možných strojních profesích jako:

 • konstruktér
 • projektant
 • technolog
 • mistr ve výrobě a servisu strojů a zařízení
 • dispečer
 • kontrolor jakosti
 • dílenský plánovač
 • technik investic a engineeringu,
 • provozní technik
 • operátor CNC obráběcích strojů a i jiných technologických zařízení,
 • technik údržby strojů,
 • prodejce strojů - obchodní zástupce
 • technický manažer provozu.
 • a další.

 

Po ukončení studia by si stejný obor vzdělání opět zvolilo 77,0 % absolventů zvolené skupiny oborů vzdělání, což je více, než činí průměr u absolventů s maturitou celkem (72,0 %).

S odbornou přípravou je spokojeno 75,0 % absolventů zvolené skupiny oborů vzdělání. 

 

Z celkového počtu absolventů dané kategorie a skupiny oborů vzdělání se jich 64,9 % hlásilo ke studiu na vysoké školy a 57,2 % absolventů bylo také přijato.

Absolventi se zvoleným vzděláním, kteří jsou přijati ke studiu na VŠ, studují nejčastěji obory z těchto skupin:

 • Strojírenství, strojírenská výroba (66,5 %)
 • Speciální, interdisciplinární obory (9,6 %)
 • Doprava a spoje (7,5 %)

 

Míra nezaměstnanosti absolventů škol v dané kategorii a skupině oborů vzdělání byla v roce 2020 4,1 %, což je méně, než činí průměr za danou kategorii vzdělání (4,7 %). 

K 30.4. 2020 z naší školy je míra nezaměstnanosti v tomto oboru 5,55 % - tedy 1 absolvent neměl práci.

 

Zde se můžete podívat na videoukázku z projektu Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

 

Videoukázka ze stránek Národního ústavu vzdělávání

Další informace o oboru najdete: https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2341M01/Strojirenstvi

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.