Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Technické lyceum - zaměření - Rozvoj technického myšlení.

Vloženo: 22.8.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 8117x | Upraveno: 15.4.2021 | Upravil: Bohumil Bareš
Obor je určen pro chlapce a dívky se zájmem o techniku, matematiku, přírodní vědy a informatiku. Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení. Ve 3. a 4. ročníku se žáci profilují buď ke strojírenství nebo stavebnictví.

 

 • Kód oboru: 78-42-M/01
 • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Skupina oboru: Obecně odborná příprava (lyceum) (Kód: 78)
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

PDF souborUčební plán oboru Technické lyceum se zaměřeními - Stavebnictví nebo Strojírenství

PDF souborŠkolní vzdělávací plán - obsah a rozvržení výuky v předmětech - ŠVP Zaměření Stavebnictví nebo Strojírenství

 

Učebnice – student si nemusí učebnice kupovat, většinu si zapůjčí za poplatek 200,- Kč/školní rok od rady rodičů při prvém příchodu do školy. Fond učebnic se neustále doplňuje.

 

Žáci:

 

 • Získají vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k vysokoškolskému studiu technických oborů.
 • Získají teoretické poznatky a vhled do problematiky technických oborů, zejména stavebních, strojních a počítačových.
 • Naučí se analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti a uplatňovat je při řešení pracovních metod a postupů.
 • Odborné vyučovací předměty jsou koncipovány tak, že podporují logické uvažování a představivost, rozvíjejí technické myšlení absolventů takže ovládají logické myšlení a nalézají kreativní řešení komplexních problémů.
 • Získají kvalitní jazykovou výbavu - všichni Anglický jazyk, druhý jazyk de výběru německý nebo ruský.
 • Pracují v SOLIDWORKS, ArchiCAD, Dietrich´s,

 

PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)

Obecné kompetence:

 • mít všeobecné znalosti a dovednosti potřebné pro další studium;
 • organizovat a řídit vlastní učení a objektivně hodnotit své výsledky;
 • ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
 • formulovat své názory a postoje ústně i písemně, komunikovat v jednom cizím jazyce na úrovni B1 a v jednom dalším cizím jazyce na úrovni minimálně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, mít motivaci k prohlubování svých jazykových kompetencí;
 • adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
 • mít přehled o možnostech dalšího studia a uplatnění na trhu práce, o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém dalším vzdělávání a pracovním uplatnění;
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení úloh a praktických problémů;
 • pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;
 • jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
 • mít kulturní a sociální kompetence potřebné pro občanský život v demokratické společnosti;
 • uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence.

Odborné kompetence:

 • provádět technická měření a zkoušky podle předepsaných metodik a postupů;
 • zpracovávat v předepsané formě výsledky měření a zkoušek;
 • interpretovat a aplikovat matematické a přírodovědné principy a prostorovou představivost při řešení technických problémů, prezentovat a obhajovat zvolená řešení;
 • zpracovávat informace a data získaná pozorováním, experimenty a měřeními;
 • posuzovat proveditelnost konkrétních technických záměrů;
 • používat při řešení úkolů metody technické práce;
 • využívat prostředky informačních a komunikačních technologií včetně standardního i aplikačního programového vybavení;
 • využívat grafickou komunikaci jako dorozumívací prostředek technické praxe;
 • orientovat se v technické dokumentaci, používat technickou literaturu.

 

Absolvent se uplatní v možných profesích:

Absolvent je připraven ke studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách technického zaměření. Kromě toho získal odborné kompetence uplatnitelné při přímém vstupu na trh práce, včetně dovednosti komunikovat ve dvou cizích jazycích.


Příklady možných pracovních pozic: technický asistent aj. pozice vyžadující obecné technické vzdělání a dovednost technické komunikace.

 

 • Projekční kanceláře
 • Stavební odbory obecních úřadů
 • Geodetické kanceláře.
 • Katastrální úřady.
 • Konstruktér ve výrobě
 • Programátor junior
 • Analytik
 • Výpočetní technik
 • Technický manažer provozu.
 • Technický asistent

 

Míra nezaměstnanosti absolventů škol v dané kategorii a skupině oborů vzdělání byla v roce 2020 2,7 %, což je výrazně méně, než činí průměr za danou kategorii vzdělání (4,7 %).

K 30.4. 2020 z naší školy 1 absolvent neměl práci.

Z celkového počtu absolventů dané kategorie a skupiny oborů vzdělání se jich 87,8 % hlásilo ke studiu na vysoké školy a 73,7 % absolventů bylo také přijato.

 

Další informace o oboru najdete https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/7842M01/Technicke-lyceum

 

Zde se můžete podívat na videoukázku z projektu Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

 

Videoukázka ze stránek Národního ústavu vzdělávání