Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení - úprava kritérií k 31.1.2021

Vloženo: 22.4.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 12115x | Upraveno: 8.3.2021 | Upravil: Bohumil Bareš

Nekonání přijímacího řízení

 

Prezentace 2021 ppt

 

Prezentace 2021

 

Brožura o škole - nabídka oborů 2021/2022

 

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji

 

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

k dennímu studiu na Střední průmyslové škole, Vlašim, Komenského 41, 258 01 Vlašim

 

denní studium – 4-leté obory s maturitou

 

Obor

Zaměření (název ŠVP)

Počet žáků

78-42-M/01 Technické lyceum

 

60

36-47-M/01 Stavebnictví

Pozemní stavitelství

23-41-M/01 Strojírenství

Stavba a provoz strojů

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

Návrhář nábytku

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Pro programování CNC

30

 

Mechatronik

 

denní studium – 3-leté obory s výučním listem

Obor

Zaměření (název ŠVP)

Počet žáků

23-51-H/01  Strojní mechanik

Zámečník

30

23-56-H/01 Obráběč kovů      

Univerzální obráběč kovů

 

Skutečný počet přijatých žáků bude stanoven dle zájmu o jednotlivé obory (počtu odevzdaných zápisových lístků) a vzhledem ke schválené kapacitě oborů vzdělávání.

 

Důležité termíny

Podání přihlášek:

1. března 2021

Jednotné přijímací zkoušky (1. kolo):

12. dubna 2021

Jednotné přijímací zkoušky (2. kolo):

13. dubna 2021

 

 

    Prezentace - přehled oborů 2021/2022

Prezentace bez potřeby programu přehled oborů

 

Video

 

 

Školu lze navštívit po telefonické domluvě 

Aplikaci k procvičování testů a úloh naleznete na adrese procvicprijimacky.cermat.cz.

 

Přihlášky

 • Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku
 • Formulář přihlášky poskytne základní škola.
 • Elektronická verze přihlášky (staženo z webu MŠMT dne 18. 11. 2020):
 • Čitelně vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem podává na stanoveném tiskopisu uchazeč nebo jeho zákonný zástupce do 1. března 2021 poštou nebo osobně v sekretariátu školy (v pracovních dnech od 7:30 do 15 hodin)
 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky na dvě různé školy nebo na dva studijní obory na stejné škole. Obě přihlášky musí být vyplněny stejně!
  • V případě, že se uchazeč hlásí na jednu školu (obor vzdělání) druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje
  • V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání
  • Doporučujeme originál přihlášky odevzdat na školu napsanou první v pořadí a její kopii odevzdat na školu napsanou jako druhou v pořadí
  • Pořadí obou uvedených škol na přihlášce je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy - o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku

 

Součásti přihlášky:

 1. Klasifikace z posledních dvou ročníků povinné školní docházky potvrzená ředitelem ZŠ
 2. Lékařský posudek o splnění zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 3. Vyjádření školského poradenského zařízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Formulář přihlášky ke střednímu vzdělávání má čtyři základní části (kromě případných příloh). V následujících odkazech naleznete podrobný popis správného vyplnění každé z těchto částí.

 1. Osobní údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci
 2. Výběr střední školy, oborů vzdělání a termínů konání zkoušek
 3. Potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
 4. Opis klasifikace a potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazeče
 5. Přílohy

 

Doporučení k vyplňování tiskopisů přihlášek

 1. Využijte elektronický formulář zveřejněný na těchto stránkách nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Vyplňování údajů je rychlejší a jsou lépe čitelné a dochází pak k méně chybám při přepisu údajů z přihlášek do informačního systému Centra.
 2. Je-li to v možnostech základní školy, vyžádejte si na přihlášku QR kód obsahující osobní údaje žáka a výpis z klasifikace. Pro střední školu to bude znamenat menší administrativní zátěž a sníží se i riziko chyby při přepisu údajů do informačního systému školy.
 3. V případě nejasností při vyplňování přihlášky se obraťte na svého třídního učitele nebo výchovného poradce, případně přímo na vybranou střední školu.
 4. Nezapomeňte si dostatečně brzy zjistit, jaké dokumenty vyžaduje k přihlášce přiložit střední škola nebo které jsou nezbytné, pokud žádáte o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení (v případě, že jste uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami). Zejména doporučení školského poradenského zařízení nebo lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není vždy možné získat narychlo na poslední chvíli.
 5. Uvádějte na přihlášku kontaktní údaje (mobilní telefon i e-mail), usnadní to komunikaci mezi vámi a střední školou.

 

Jednotné přijímací zkoušky

 • Školní přijímací zkoušky se pro šk. r. 2021/2022 na žádný studijní obor NEKONAJÍ
 • Do 8.3. 2021 ředitel školy rozhodne o nekonnání přijímací zkoušky, pokud počet přijatých přihlášek od uchazečů ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělávání a formy vzdělávání.

 

 • Součástí přijímacího řízení je povinná státní jednotná přijímací zkouška. Organizací přijímacích zkoušek je pověřena organizace CERMAT, kde budou postupně zveřejňovány podrobnější informace.
 • Po přijetí přihlášky bude uchazečům zasláno vyrozumění o zařazení uchazeče do přijímacího řízení, dále registrační číslo a pozvánka na konání „Jednotné zkoušky MŠMT z Českého jazyka a Matematiky.
 • Jednotné přijímací zkoušky proběhnou
  • 12. dubna 2021 ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí
  • 13. dubna 2021 ve škole uvedené v přihlášce ve druhém pořadí
 • Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu
 • Vzory testů jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) MŠMT:

 

Kritéria hodnocení

 • 40% z celkového prospěchu všech známek získaného ze základní školy (I. pol. 8. roč. a I.pol. 9. roč.).
 • 60% z hodnocení „Jednotné zkoušky MŠMT z Českého jazyka a Matematiky – uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu Český jazyk a literatura a písemného testu Matematika a její aplikace. CERMAT zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna 2021

 

Rozhodnutí o přijetí

 

 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
 • Seznam bude zveřejněn u vchodu školy a na internetových stránkách.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
 • Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče se oznamují uchazeči písemně poštou.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

 

Zápisové lístky

 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí.
 • Zápisový lístek obdrží uchazeč na ZŠ, pokud jej ztratí či se nehlásí ze ZŠ mu bude na základě žádosti vydán nový zápisový lístek Krajským úřadem středočeského kraje
 • PDF souborVzor vyplnění zápisového lístku zde
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

 

Další kola přijímacího řízení

 • Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení (bude zveřejněno na www stránkách školy)