Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení 2022 /2023

Vloženo: 22.4.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 13070x | Upraveno: 19.10.2021 | Upravil: Bohumil Bareš

Virtuální prohlídku školy spustíte zde

Školní rok 2021 /2022

Dny otevřených dveří

Brožura SPŠ s nabídkou oborů pro rok 2022 / 2023 (Velikost: 1.96 MB)

 

Sobota 23. října 2021 od 8:00 do 12:00

Sobota 13. listopadu od 8:00 do 12:00

Středa 8. prosince 2021 od 14: 00 do 17:00

Středa 12. ledna 2022 od 14:00 do 17:00

Školu lze navštívit po telefonické domluvě 

Studijní nabídka pro školní rok 2022 /2023

NOVINKA Unikátní možností je získání během čtyř standardních let maturitu i výuční list. Žáci přijatí do maturitního oboru s posílenou výukou praxe (obor s kódem L0 + H) ve školním roce 2022/23 a dál mají u nás jedinečnou příležitost vykonat ve třetím ročníku učňovskou zkoušku a získat tak navíc i výuční list a ve čtvrtém ročníku i maturitu.

 

denní studium – 4-leté obory s maturitou

 

Obor Zaměření (název ŠVP) Počet žáků
78-42-M/01 Technické lyceum  se zaměřením STA, STR 30
36-47-M/01 Stavebnictví Pozemní stavitelství 30
23-41-M/01 Strojírenství Stavba a provoz strojů 30
33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba Návrhář nábytku 30
23-45-L/01 Mechanik seřizovač  (obor s kódem L0 + H)  Pro programování CNC 12
23-56-H/ Obráběč kovů Mechatronik 12

 

denní studium – 3-leté obory s výučním listem

 

Obor Zaměření (název ŠVP) Počet žáků
23-51-H/01  Strojní mechanik Zámečník 12
23-56-H/01 Obráběč kovů       Univerzální obráběč kovů 12

 

Skutečný počet přijatých žáků bude stanoven dle zájmu o jednotlivé obory (počtu odevzdaných zápisových lístků) a vzhledem ke schválené kapacitě oborů vzdělávání.

 

Důležité termíny

Podání přihlášek:

1. března 2022

Jednotné přijímací zkoušky (1. řádný termín):

12. dubna 2022

Jednotné přijímací zkoušky (2. řádný termín):

13. dubna 2022

1. náhradní termín

10. května 2022

2. náhradní termín

11. května 2022

 

 

    Prezentace - přehled oborů 2022/2023

Prezentace bez potřeby programu přehled oborů

 

Aplikaci k procvičování testů a úloh naleznete na adrese procvicprijimacky.cermat.cz.

 

Přihlášky

 • Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku
 • Formulář přihlášky poskytne základní škola.
 • Elektronická verze přihlášky (staženo z webu MŠMT ):
 • Čitelně vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem podává na stanoveném tiskopisu uchazeč nebo jeho zákonný zástupce do 1. března 2022 poštou nebo osobně v sekretariátu školy (v pracovních dnech od 7:30 do 15 hodin)
 • Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem,vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce, 
 • Jedná-li jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče (§ 876 odst. 3 občanského zákoníku). V případě, že mezi zákonnými zástupci k dohodě nedojde, je třeba, aby se rodiče obrátili na soud, neboť ten jediný může rozhodnout v případech, kdy se rodiče nejsou schopni dohodnout ohledně významných záležitostí dítěte, kam patří i volba vzdělání (viz § 877 a násl. občanského zákoníku).
 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky na dvě různé školy nebo na dva studijní obory na stejné škole. Obě přihlášky musí být vyplněny stejně!
  • V případě, že se uchazeč hlásí na jednu školu (obor vzdělání) druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje
  • V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání
  • Doporučujeme originál přihlášky odevzdat na školu napsanou první v pořadí a její kopii odevzdat na školu napsanou jako druhou v pořadí
  • Pořadí obou uvedených škol na přihlášce je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy - o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku

 

Součásti přihlášky:

 1. Klasifikace z posledních dvou ročníků povinné školní docházky potvrzená ředitelem ZŠ
 2. Lékařský posudek o splnění zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 3. Vyjádření školského poradenského zařízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Formulář přihlášky ke střednímu vzdělávání má čtyři základní části (kromě případných příloh). V následujících odkazech naleznete podrobný popis správného vyplnění každé z těchto částí.

 1. Osobní údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci
 2. Výběr střední školy, oborů vzdělání a termínů konání zkoušek
 3. Potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
 4. Opis klasifikace a potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazeče
 5. Přílohy

 

Doporučení k vyplňování tiskopisů přihlášek

 1. Využijte elektronický formulář zveřejněný na těchto stránkách nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Vyplňování údajů je rychlejší a jsou lépe čitelné a dochází pak k méně chybám při přepisu údajů z přihlášek do informačního systému Centra.
 2. Je-li to v možnostech základní školy, vyžádejte si na přihlášku QR kód obsahující osobní údaje žáka a výpis z klasifikace. Pro střední školu to bude znamenat menší administrativní zátěž a sníží se i riziko chyby při přepisu údajů do informačního systému školy.
 3. V případě nejasností při vyplňování přihlášky se obraťte na svého třídního učitele nebo výchovného poradce, případně přímo na vybranou střední školu.
 4. Nezapomeňte si dostatečně brzy zjistit, jaké dokumenty vyžaduje k přihlášce přiložit střední škola nebo které jsou nezbytné, pokud žádáte o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení (v případě, že jste uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami). Zejména doporučení školského poradenského zařízení nebo lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není vždy možné získat narychlo na poslední chvíli.
 5. Uvádějte na přihlášku kontaktní údaje (mobilní telefon i e-mail), usnadní to komunikaci mezi vámi a střední školou.

 

 

 

Zápisové lístky

 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí.
 • Zápisový lístek obdrží uchazeč na ZŠ, pokud jej ztratí či se nehlásí ze ZŠ mu bude na základě žádosti vydán nový zápisový lístek Krajským úřadem středočeského kraje
 • PDF souborVzor vyplnění zápisového lístku zde
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

 

Další kola přijímacího řízení

 • Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení (bude zveřejněno na www stránkách školy)