Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení 2022 /2023

Vloženo: 22.4.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 16835x | Upraveno: 2.2.2022 | Upravil: Bohumil Bareš

Virtuální prohlídku školy spustíte zde

Školní rok 2022 /2023

STANOVENÁ KRITÉRIA PRO SESTAVENÍ POŘADÍ PŘIHLÁŠENÝCH UCHAZEČŮ V MATURITNÍCH OBORECH

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

denní studium – 4-leté obory

 

 

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

k dennímu studiu na Střední průmyslové škole, Vlašim, Komenského 41, 258 01 Vlašim

 

 Obor

Zaměření (název ŠVP)

Počet žáků

78-42-M/01 Technické lyceum

 se zaměřením STA, STR

30

36-47-M/01 Stavebnictví

Pozemní stavitelství

30

23-41-M/01 Strojírenství

Stavba a provoz strojů

30

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

Návrhář nábytku

30

23-45-L/01 Mechanik seřizovač 

 (obor s kódem L0 + H) - 23-56-H/ Obráběč kovů

Pro programování CNC

12

Mechatronik

12

 

Skutečný počet přijatých žáků bude stanoven dle zájmu o jednotlivé obory (počtu odevzdaných zápisových lístků) a vzhledem ke schválené kapacitě oborů vzdělávání.

 

 1. Průměrný prospěch ze ZŠ tvoří 40 % výsledného počtu bodů – body budou vypočteny podle vzorce (průměrný prospěch za poslední 3. pololetí na základní škole * 100)
 2. Výsledky jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky budou tvořit 60 %výsledného počtu.
 3. Výpočet celkového bodového ohodnocení bude podle vzorce ( 100/průměrný prospěch za 2 pololetí ZŠ*0,40) + (součet bodů z výsledků jednotných zkoušek*0,60) – vznikne přepočtený počet bodů – tento výsledek převedeme násobícím koeficientem *10 na body. Podle počtu bodů bude sestaveno pořadí uchazečů – nejvyšší počet bodů = první v pořadí.
 4. V případě rovnosti bodů, kdy se rozhoduje o přijetí či nepřijetí, o konečném pořadí rozhodují pomocná kritéria:
  • Rozšíření bodového hodnocení na jedno, popřípadě dvě desetinná místa
  • V případě, že uchazeč doloží umístění od okresního kola výše ve sportovních nebo odborných soutěží získá pomocné body, o které bude zvýšen konečný počet bodů
 1. místo - 6 bodů
 2. místo - 4 body
 3. místo - 2 body
 4. Pro zachování objektivity se do průměrného prospěchu nezapočítávají volitelné předměty.
 5. U všech oborů je potřeba na přihlášce potvrzené doporučení od lékaře.

 

Všem uchazečům o učení na Střední průmyslové škole ve Vlašimi přeji úspěch.

 

                                                                                Ing. Bohumil Bareš

                                                                                                                ředitel škol

 

 

STANOVENÁ KRITÉRIA PRO SESTAVENÍ POŘADÍ PŘIHLÁŠENÝCH UCHAZEČŮ

V UČEBNÍCH OBORECH

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

 

denní studium – 3-leté obory s výučním listem

 

Obor

Zaměření (název ŠVP)

Počet žáků

23-51-H/01  Strojní mechanik

Zámečník

12

23-56-H/01 Obráběč kovů      

Univerzální obráběč kovů

12

 

 

Skutečný počet přijatých žáků bude stanoven dle zájmu o jednotlivé obory (počtu odevzdaných zápisových lístků) a vzhledem ke schválené kapacitě oborů vzdělávání.

 

 

 1. Průměrný prospěch za ZŠ tvoří 100% výsledného počtu bodů – body budou vypočteny podle vzorce (průměrný prospěch za 3 poslední pololetí - 1 na základní škole * 100) – čím méně bodů, tím lepší umístění.
 2. V případě rovnosti bodů, kdy se rozhoduje o přijetí či nepřijetí, o konečném pořadí rozhodují pomocná kritéria:
  1. Rozšíření bodového hodnocení na jedno, popřípadě dvě desetinná místa
  2. V případě, že uchazeč doloží umístění od okresního kola výše ve sportovních nebo odborných soutěží získá pomocné body, o které bude snížen konečný počet bodů
  • Rozšíření bodového hodnocení na jedno, popřípadě dvě desetinná místa
  • V případě, že uchazeč doloží umístění od okresního kola výše ve sportovních nebo odborných soutěží získá pomocné body, o které bude snížen  konečný počet bodů
 1. místo - 6 bodů
 2. místo - 4 body
 3. místo - 2 body
 1. Pro zachování objektivity se do průměrného prospěchu nezapočítávají volitelné předměty.
 2. U všech oborů je potřeba na přihlášce potvrzené doporučení od lékaře.

 

Zveřejnění výsledků I. kola přijímacího řízení u denní formy studia bude k dispozici přímo ve hlavní budově školy Komenského 41, Vlašim a na www.sps-vlasim.cz

Pátek 22. dubna 2022 od 10:00

 

Všem uchazečům o učení na Střední průmyslové škole ve Vlašimi přeji úspěch.

 

                                                                               

                                                                                Ing. Bohumil Bareš

                                                                                                                ředitel škol

 

PDF souborBrožura SPŠ s nabídkou oborů pro rok 2022 / 2023 (Velikost: 1.96 MB) (Velikost: 1.96 MB)

 

Školu lze navštívit po telefonické domluvě +420 317 768 212

Jednotná přijímací zkouška 12. a 13. dubna ( úterý, středa ) pro maturitní obory.

 

Jde o tyto obory:

 

78-42-M/01 Technické lyceum

36-47-M/01 Stavebnictví - Pozemní stavitelství

23-41-M/01 Strojírenství - Stavba a provoz strojů

33-42-M/01 - Nábytkářská a dřevařská výroba - Nábytkář

 

23-45-L/01 Mwchanik seřizovač - Programován CNC + 23-56-H/01 Obrábeč kovů

23-45-L/01 Mwchanik seřizovač - Mechatronik + 23-56-H/01 Obrábeč kovů

 

Obory typu H - tedy 3 leté s výučním listem - přijímací řízení na základě výsledků na ZŠ tedy neprobíhjí zde přijímačky jde o tyto 2 obory:

23-56-H/01 Obrábeč kovů

23-51-H/01 Strojní mechanik

 

Pro všechny obory:

Na přihlášce musí být potvrzení lékaře, že je schopen příslušný obor studovat.

 

Důležité termíny

Podání přihlášek:

1. března 2022

Jednotné přijímací zkoušky (1. řádný termín):

12. dubna 2022

Jednotné přijímací zkoušky (2. řádný termín):

13. dubna 2022

1. náhradní termín

10. května 2022

2. náhradní termín

11. května 2022

 

 

    Prezentace - přehled oborů 2022/2023

Prezentace bez potřeby programu přehled oborů

 

Aplikaci k procvičování testů a úloh naleznete na adrese procvicprijimacky.cermat.cz.

 

Přihlášky

 • Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku
 • Formulář přihlášky poskytne základní škola.
 • Elektronická verze přihlášky (staženo z webu MŠMT ):
 • Čitelně vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem podává na stanoveném tiskopisu uchazeč nebo jeho zákonný zástupce do 1. března 2022 poštou nebo osobně v sekretariátu školy (v pracovních dnech od 7:30 do 15 hodin)
 • Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem,vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce, 
 • Jedná-li jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče (§ 876 odst. 3 občanského zákoníku). V případě, že mezi zákonnými zástupci k dohodě nedojde, je třeba, aby se rodiče obrátili na soud, neboť ten jediný může rozhodnout v případech, kdy se rodiče nejsou schopni dohodnout ohledně významných záležitostí dítěte, kam patří i volba vzdělání (viz § 877 a násl. občanského zákoníku).
 • Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky na dvě různé školy nebo na dva studijní obory na stejné škole. Obě přihlášky musí být vyplněny stejně!
  • V případě, že se uchazeč hlásí na jednu školu (obor vzdělání) druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje
  • V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání
  • Doporučujeme originál přihlášky odevzdat na školu napsanou první v pořadí a její kopii odevzdat na školu napsanou jako druhou v pořadí
  • Pořadí obou uvedených škol na přihlášce je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy - o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku

 

Součásti přihlášky:

 1. Klasifikace z posledních dvou ročníků povinné školní docházky potvrzená ředitelem ZŠ
 2. Lékařský posudek o splnění zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 3. Vyjádření školského poradenského zařízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

Formulář přihlášky ke střednímu vzdělávání má čtyři základní části (kromě případných příloh). V následujících odkazech naleznete podrobný popis správného vyplnění každé z těchto částí.

 1. Osobní údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci
 2. Výběr střední školy, oborů vzdělání a termínů konání zkoušek
 3. Potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
 4. Opis klasifikace a potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazeče
 5. Přílohy

 

Doporučení k vyplňování tiskopisů přihlášek

 1. Využijte elektronický formulář zveřejněný na těchto stránkách nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Vyplňování údajů je rychlejší a jsou lépe čitelné a dochází pak k méně chybám při přepisu údajů z přihlášek do informačního systému Centra.
 2. Je-li to v možnostech základní školy, vyžádejte si na přihlášku QR kód obsahující osobní údaje žáka a výpis z klasifikace. Pro střední školu to bude znamenat menší administrativní zátěž a sníží se i riziko chyby při přepisu údajů do informačního systému školy.
 3. V případě nejasností při vyplňování přihlášky se obraťte na svého třídního učitele nebo výchovného poradce, případně přímo na vybranou střední školu.
 4. Nezapomeňte si dostatečně brzy zjistit, jaké dokumenty vyžaduje k přihlášce přiložit střední škola nebo které jsou nezbytné, pokud žádáte o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení (v případě, že jste uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami). Zejména doporučení školského poradenského zařízení nebo lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není vždy možné získat narychlo na poslední chvíli.
 5. Uvádějte na přihlášku kontaktní údaje (mobilní telefon i e-mail), usnadní to komunikaci mezi vámi a střední školou.

 

 

Zápisové lístky

 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí.
 • Zápisový lístek obdrží uchazeč na ZŠ, pokud jej ztratí či se nehlásí ze ZŠ mu bude na základě žádosti vydán nový zápisový lístek Krajským úřadem středočeského kraje
 • PDF souborVzor vyplnění zápisového lístku zde
 • Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

 

Další kola přijímacího řízení

 • Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení (bude zveřejněno na www stránkách školy)
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.