Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení

Vloženo: 22.4.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 9037x | Upraveno: 9.11.2020 | Upravil: Bohumil Bareš

VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 

denní studium – 4-leté obory s maturitou

 

23-41-M/01  Strojírenství                                               

                   ŠVP – Stavba a provoz strojů                      15 žáků

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba             

                   ŠVP – Návrhář nábytku                                 15 žáků

36-47-M/01 Stavebnictví                                                 

                   ŠVP – Pozemní stavitelství                           15 žáků

78-42-M/01 Technické lyceum

                   ŠVP – Rozvoj technického myšlení             15 žáků

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

                   ŠVP – Programátor CNC strojů                    15 žáků

                   ŠVP – Mechatronik                                        15 žáků  

 

denní studium – 3-leté obory s výučním listem

                                                        

         23-51-H/01  Strojní mechanik

                                      ŠVP - Zámečník                                  10 žáků

         23-56-H/01 Obráběč kovů                                                

                                      ŠVP – Univerzální obráběč kovů      10 žáků

         69-51-H/01 Kadeřník

                                      ŠVP – Kadeřník / Kadeřnice              10 žáků

 

Prezentace - přehled oborů 2021/2022

Prezentace bez potřeby programu přehled oborů

 

Video

 

 

Dny otevřených dveří

21. 11. 2020 sobota 8:00 až 12:00

5.12. 2020 sobota 8:00 až 12:00

6. 1. středa 14:00 až 17:00

Školu lze navštívit po telefonické domluvě 

Aplikaci k procvičování testů a úloh naleznete na adrese procvicprijimacky.cermat.cz.

 

 • Zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč podává přihlášku řediteli střední školy nejpozději - do 1. března 2021
 • Zápisový lístek obdrží uchazeč - do 15. března žák ZŠ ve své škole, ostatní uchazeči, kteří jej předkládají, od krajského úřadu, a to na základě písemné žádosti
 • Ředitel školy zveřejní rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději do 31. ledna 2021
 • Termíny konání jednotné zkoušky - 1. termín: pondělí 12. dubna 2021 a 2. termín: úterý 13. dubna 2021, v náhradním termínu 1. termín: středa 12. května 2021 2. termín: čtvrtek 13. května 2021
 • Zveřejnění výsledků přijímací zkoušk- do 30. dubna 2021 zveřejnění celkových výsledků ředitelem školy
 • Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání vdané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Termín a místo konání

Pokud uchazeč podal pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (popř. dvou odborných zaměření ŠVP téhož oboru v rámci jedné školy), koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. V 1. řádném termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě, ve druhém řádném termínu na škole, kterou uvedl jako druhou v pořadí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období.

TYP OBORU  1. ŘÁDNÝ TERMÍN  2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN  2. NÁHRADNÍ TERMÍN
ČTYŘLETÉ OBORY  12. dubna 2021 13. dubna 2021 12. května 2021 13. května 2021
     

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání

 

 1. termín: pondělí 12. dubna 2021
 2. termín: úterý 13. dubna 2021

 

Přijímačky se u nás tedy konají u oborů:

23-41-M/01 – Strojírenství 

ŠVP Stavba a provoz strojů

23 -45-L/01 Mechanik Seřizovač

ŠVP – Programování CNC strojů

ŠVP - Mechatronik

33-42-M/01 – Nábytkářská a dřevařská výroba

ŠVP Návrhář nábytku

36-47-M/01 – Stavebnictví

ŠVP – Pozemní stavby

78-42-M/01 Technické lyceum

ŠVP se zaměřením Strojírenství nebo Stavebnictví

 

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem – tedy u nás u oborů:

23-51-H/01 – Strojní mechanik – ŠVP Zámečník

23-56-H/01 – Obráběč kovů – ŠVP Univerzální obráběč kovů

 

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky.

Obsah a podoba testů

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy neobsahují nic nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou k dispozici v sekci Specifikace požadavků.

Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy v rámci kritérií pro přijetí.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

 

DIDAKTICKÝ TEST VYMEZENÝ ČAS
Český jazyk a literatura 60 minut
Matematika 70 minut

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete v sekci Úpravy podmínek přijímacího řízení.

 

Formulář přihlášky ke střednímu vzdělávání má čtyři základní části (kromě případných příloh). V následujících odkazech naleznete podrobný popis správného vyplnění každé z těchto částí.

 1. Osobní údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci
 2. Výběr střední školy, oborů vzdělání a termínů konání zkoušek
 3. Potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
 4. Opis klasifikace a potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazeče
 5. Přílohy

Doporučení k vyplňování tiskopisů přihlášek

 1. Využijte elektronický formulář zveřejněný na těchto stránkách nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Vyplňování údajů je rychlejší a jsou lépe čitelné a dochází pak k méně chybám při přepisu údajů z přihlášek do informačního systému Centra.
 2. Je-li to v možnostech základní školy, vyžádejte si na přihlášku QR kód obsahující osobní údaje žáka a výpis z klasifikace. Pro střední školu to bude znamenat menší administrativní zátěž a sníží se i riziko chyby při přepisu údajů do informačního systému školy.
 3. V případě nejasností při vyplňování přihlášky se obraťte na svého třídního učitele nebo výchovného poradce, případně přímo na vybranou střední školu.
 4. Nezapomeňte si dostatečně brzy zjistit, jaké dokumenty vyžaduje k přihlášce přiložit střední škola nebo které jsou nezbytné, pokud žádáte o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení (v případě, že jste uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami). Zejména doporučení školského poradenského zařízení nebo lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není vždy možné získat narychlo na poslední chvíli.
 5. Uvádějte na přihlášku kontaktní údaje (mobilní telefon i e-mail), usnadní to komunikaci mezi vámi a střední školou.