Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Strojní mechanik – ŠVP - zámečník - pro šikovné ruce

Vloženo: 22.8.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 5583x | Upraveno: 7.11.2022 | Upravil: Bohumil Bareš
Obor vzdělání je vhodný pro technicky nadané žáky, manuálně zručné se vztahem k materiálům, zejména ke kovovým materiálům a plastům.

Kód oboru: 23-51-H/01

 • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Skupina oboru: Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)
 • Výstupní certifikát: výuční list
 • Součástí studia je i získání svářeckých zkoušek

Učební plán oboru Strojní mechanik - ŠVP Zámečník platný od 1. 9. 2022

 

Povinné předměty

1.

2.

3.

Celkem

1.

Český jazyk a literatura

1

2

2

5

2.

Cizí jazyk - anglický

2

2

2

6

3.

Matematika

1

2

2

5

4.

Občanská nauka

1

1

1

3

5.

Fyzika

1

1

-

2

6.

Chemie

1

-

-

1

7.

Tělesná výchova

2

2

2

6

8.

Informační technologie

2

2

-

4

9.

Ekonomika

-

-

2

2

10.

Základy ekologie

1

-

-

1

11.

Odborný výcvik dle oboru

12

12

21

45

12.

Technologie dle oboru

2

2

3

7

13.

Technická dokumentace

2

2

0

4

14.

Strojírenská technologie

2

2

-

4

15.

Strojnictví

2

1

-

3

16.

Programování CNC strojů

-

1

-

1

17.

Technická měření

-

1

-

1

 

Školní vzdělávací plán - obsah a rozvržení výuky v předmětech Strojní mechanik - zámečník  - platný od 1. 9. 2022

Učební pomůcky (Velikost: neznámá)

 

Učebnice – student si nemusí učebnice kupovat, většinu si zapůjčí za poplatek 200,- Kč/školní rok od rady rodičů při prvém příchodu do školy. Fond učebnic se neustále doplňuje.

 

Žáci:

 • Naučí se zhotovovat součásti strojů, zařízení a prvků konstrukcí, sestavovat je do výrobních celků a opravovat je.
 • Se naučí základům ručního a strojního zpracování kovů, základům demontáže, montáže a seřizování strojních celků, výrobě a montáži jednoduchých ocelových konstrukcí a strojních součástí

 • Provádí základní práce na soustruhu (zarovnání čel, soustružení válcových ploch, soustružení kuželů, řezání vnitřních a vnějších závitů), na frézce (frézování rovinných ploch, úkosů a drážek), na vrtačkách (vrtání průchozích a slepých děr, řezání závitů, vystružování, zahlubování),na brusce (rovinné broušení, tvarové broušení, ostření nástrojů),

 • Pájí na měkko a lepí,

 • Měří plošně a prostorově měřidly, kontrolním nářadím a přípravky.

 • Součástí výuky je základní kurz svařování elektrickým obloukem (získá svářečský průkaz)

 

PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)

Obecné kompetence:

 • nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu;
 • při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem;
 • ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
 • komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni A2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
 • pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;
 • jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
 • uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
 • uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

Odborné kompetence:

 • sestavovat, demontovat a opravovat stroje, strojní zařízení a kovové konstrukce;
 • provádět drobné úpravy náhradních součástí, a to i jednoduchými technologickými operacemi strojního obrábění a tepelného zpracování;
 • kontrolovat technický stav uvedených zařízení a zabezpečovat jejich provoz;
 • stanovovat technologický postup prací při opravách strojů a zařízení;
 • měřit a kontrolovat výkonové parametry strojů a strojních zařízení, vykonávat funkční zkoušky, vyhotovovat protokoly o těchto měřeních a zkouškách a předávat opravené zařízení uživateli;
 • řídit, sledovat a kontrolovat chod strojů a strojních zařízení;
 • instalovat stroje a strojní zařízení u uživatele, uvádět je do chodu a provádět jejich seřízení;
 • vést předepsanou dokumentaci o provozu zařízení, o jejich technickém stavu, závadách, opravách;
 • zhotovovat náčrty pro úpravy či zhotovování náhradních součástí, navrhovat vhodný materiál a polotovar pro jejich zhotovení;
 • pracovat se strojírenskými výkresy, schématy, normami, s technologickou a další technickou dokumentací;
 • připraven svařovat obloukovým svařováním obalenou elektrodou (ZK 111 W01) nebo obloukovým svařováním tavicí se elektrodou v aktivním plynu (ZK 135 W01) a kyslíko-acetylenovým plamenovým svařováním (ZK 311 W01).

 

Absolvent se uplatní:

při výkonu povolání v oblasti strojírenství při zhotovování a sestavování jednotlivých součástí a funkčních
celků různých strojů, zařízení a konstrukcí, při jejich uvádění do provozu, při provádění jejich běžné údržby, diagnostikování jejich závad a při jejich opravování. Může nalézt uplatnění i při opravách a údržbě strojů a zařízení v nestrojírenských odvětvích.
Příklady možných pracovních pozic: provozní zámečník a montér, strojní zámečník, stavební zámečník, zámečník
zemědělských strojů, důlní zámečník, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér
točivých strojů, montér kotlář a potrubář, kontrolor strojírenských výrobků.

 • ve strojírenství,
 • ve výrobních, montážních a opravárenských provozech podniku,
 • jako strojní zámečník,
 • provozní zámečník
 • důlní zámečník
 • stavební zámečník
 • zámečník zemědělských strojů
 • zámečník kolejových konstrukcí a vozidel
 • montér ocelových konstrukcí
 • montér točivých strojů
 • montér kotlář a potrubář
 • montér zámečník,
 • kontrolor strojírenských  výrobků

 

 

 

Zde se můžete podívat na videoukázku z projektu Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

Videoukázka ze stránek Národního ústavu vzdělávání

 

Absolventi této kategorie a skupiny oborů jsou v zaměstnání nejvíce spokojeni se:

 • zajímavostí práce (90,0 %)
 • využitím kvalifikace (87,0 %)
 • jistotou pracovního místa (87,0 %)

Podle statistik zaměstnanosti pracuje v profesi alespoň částečně příbuzné vystudovanému oboru vzdělání 85,2 % absolventů ve věku 20-29 let s vybraným vzděláním. Pro srovnání absolventi s vyučením v průměru pracují v alespoň částečně příbuzném oboru v 61,9 % případů.

 

Míra nezaměstnanosti absolventů škol v dané kategorii a skupině oborů vzdělání byla v roce 2020 4,0 %, což je výrazně méně, než činí průměr za danou kategorii vzdělání (5,9 %). 

K 30.4. 2020 z naší školy je míra nezaměstnanosti v tomto oboru 0% - tedy všichni absolventi pracují.

 

Další informace o oboru najdete:

https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/2351H01/Strojni-mechanik

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.