Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Stavebnictví - ŠVP - Pozemní stavitelství - pro ty, kteří rádi navrhují, připravují a realizují stavby

Vloženo: 22.8.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 6498x | Upraveno: 15.4.2021 | Upravil: Bohumil Bareš
Žáci jsou připravováni pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků související s navrhováním, přípravou a realizací staveb.

 • Kód oboru: 36-47-M/01
 • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

 

 

PDF souborUčební plán oboru Stavebnictví - ŠVP - Pozemní stavitelství

PDF souborŠkolní vzdělávací plán - obsah a rozvržení výuky v předmětech - ŠVP Pozemní stavitelství

 

DokumentUčební pomůcky (Velikost: 463.5 kB)

 

Učebnice – student si nemusí učebnice kupovat, většinu si zapůjčí za poplatek 200,- Kč/školní rok od rady rodičů při prvém příchodu do školy. Fond učebnic se neustále doplňuje.

 

 

Žáci:

 • Naučí se číst a kreslit základní stavební výkresy a pracovat s technickými podklady (normami, katalogy výrobků).
 • Poznají, využívají i zkouší vlastnosti stavebních hmot a materiálů, získají poznatky o stavbě a jejich částech, o působení sil a vlivů na stavební prvky a konstrukce.) a mají tedy přehled o stavebních konstrukcích, materiálech a produktech.,
 • Rozumí technologii staveb
 • Navrhují a vypracovávají projekty staveb - např. kompletní projekty rodinných domů – modelování v CAD systémech – př. ArchiCAD,  Dietrich´s, RTS rozpočty
 • Získávají základní znalosti z oblasti architektury, stavebních technologií a konstrukčních postupů.
 • Chrání životní prostředí a vyznají se v architektuře.
 • Získávají základní znalosti z oblasti architektury, stavebních technologií a konstrukčních postupů.
 • Získají i praktické zkušenosti.
 • Sestaví stavební rozpočet
 • Spočítají statiku a dimenzování jednotlivých konstrukčních prvků
 • Navrhnou skladby stavebních konstrukcí s ohledem na úspory tepla
 • Provedou základní zkoušky pro ověření vlastností materiálu.
 • Vytyčí a zaměří jednoduchou stavbu výškově a polohově

 

PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)

Obecné kompetence:

 • ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
 • komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
 • pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;
 • jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života; uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
 • uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

Odborné kompetence:

 • navrhovat jednoduché stavby a části staveb;
 • vypracovávat projektovou dokumentaci staveb;
 • vypracovávat kalkulaci nákladů a jednoduchý rozpočet stavby;
 • navrhovat konstrukční prvky stavebních konstrukcí a posuzovat jejich únosnost, stabilitu, pružnost a pevnost;
 • zajišťovat výrobu stavebních materiálů a výrobků a jejich odbyt;
 • kontrolovat dodržování technologických a pracovních postupů;
 • připravit a organizovat staveniště, vytyčit jednoduchou stavbu;
 • posuzovat a navrhovat možnosti využití stavebních strojů a strojních zařízení při stavebních pracích; řídit stavební a montážní práce;
 • zajišťovat technickou správu a údržbu objektů;
 • zajišťovat a posuzovat přípravu a realizaci investičních akcí;
 • výše uvedené kompetence jsou profilovány podle zaměření a požadavků zaměstnavatelů do jedné z oblastí: pozemní stavitelství, stavební obnova, vodohospodářské stavby, dopravní stavitelství, případně do dalších zaměření.

 

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti stavebnictví při přípravě, provádění a obnově staveb, výrobě stavebních materiálů, ve stavebních laboratořích a zkušebnách a ve státní správě v oblasti stavebnictví a vodohospodářství.
Příklady možných pracovních pozic: stavební technik, v závislosti na absolvovaném zaměření např. pracovník v oblasti přípravy a realizace investic, engineeringu a zkušebnictví, projektant, mistr (stavbyvedoucí), provozní dispečer, technolog, kontrolor jakosti.

Dále se může uplatnit jako referent státní správy a samosprávy, pracovník v marketingu ve výrobě a při
prodeji stavebních materiálů a výrobků.

 

  • Stavební technik přípravy realizace investic - stavební projektant, rozpočtář.
  • Stavební technik vlastní realizace staveb - stavební mistr nebo stavbyvedoucí.
  • Stavební technik technolog - v oblasti výroby základních stavebních materiálů.
  • Je připraven tak, aby našel uplatnění ve stavebních firmách a projektových kancelářích.
  Je také připraven ke studiu na vysokých školách, především technických, zejména fakult stavebních včetně architektury nebo i ekonomického směru
 •  
 • Dále se uplatní:
 • Stavební odbory obecních úřadů.
 • Geodetické kanceláře.
 • Katastrální úřady.
 • Památková péče.
 • Realitní kanceláře

 

Po ukončení studia by si stejný obor vzdělání opět zvolilo 80,0 % absolventů zvolené skupiny oborů vzdělání, což je více, než činí průměr u absolventů s maturitou celkem (72,0 %).

S odbornou přípravou je spokojeno 93,0 % absolventů zvolené skupiny oborů vzdělání.

 

Míra nezaměstnanosti absolventů škol v dané kategorii a skupině oborů vzdělání byla v roce 2020 3,9 %, což je méně, než činí průměr za danou kategorii vzdělání (4,7 %). 

K 30.4. 2020 z naší školy je míra nezaměstnanosti v tomto oboru 0% - tedy všichni absolventi pracují.

 

Přechod absolventů na vysoké školy

Z celkového počtu absolventů dané kategorie a skupiny oborů vzdělání se jich 82,3 % hlásilo ke studiu na vysoké školy a 72,8 % absolventů bylo také přijato.

Absolventi se zvoleným vzděláním, kteří jsou přijati ke studiu na VŠ, studují nejčastěji obory z těchto skupin:

 • Stavebnictví, geodézie, kartografie (72,0 %)
 • Architektura (13,3 %)
 • Speciální, interdisciplinární obory (8,2 %)

 

Další informace o oboru najdete: https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/3647M01/Stavebnictvi

Zde se můžete podívat na videoukázku z projektu Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

 

Videoukázka ze stránek Národního ústavu vzdělávání