Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Stavebnictví - ŠVP - Pozemní stavitelství - pro ty, kteří rádi navrhují, připravují a realizují stavby

Vloženo: 22.8.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 8428x | Upraveno: 7.10.2022 | Upravil: Bohumil Bareš
Žáci jsou připravováni pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků související s navrhováním, přípravou a realizací staveb.

 • Kód oboru: 36-47-M/01
 • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

 

 

PDF souborUčební plán oboru Stavebnictví - ŠVP - Pozemní stavitelství - platný od 1. 9. 2022

 

Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem

1.

Český jazyk a literatura

3

3

3

4

13

2.

Cizí jazyk – anglický

3

3

3

4

13

3.

Matematika

3

3

3

4

13

4.

Občanská nauka

 

1

1

1

3

5.

Dějepis

2

     

2

6.

Fyzika

2

2

   

4

7.

Chemie

2

 

 

 

2

8.

Základy ekologie

1

     

1

9.

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

10.

Informatika

2

2

2

 

6

11.

Ekonomika

   

1

2

3

12.

Pozemní stavitelství

3

3

4

4

14

13.

Dřevěné konstrukce

 

2

 

 

2

14.

Inženýrské stavby

 

 

 

2

2

15.

Deskriptivní geometrie 

2

2

 

 

4

16.

Architektura

 

1

1

 

2

17.

Odborné kreslení

2

2

 

 

4

18.

Konstrukční cvičení CAD

2

4

4

4

14

19.

Stavební materiály

2

 

 

 

2

20.

Stavební mechanika

 

2

3

 

5

21.

Stavební konstrukce

 

 

2

4

6

22.

Geodézie

 

 

2

2

4

23.

Praxe

3

3

3

 

9

PDF souborŠkolní vzdělávací plán - obsah a rozvržení výuky v předmětech - ŠVP Pozemní stavitelství - platný od 1. 9. 2022

 

DokumentUčební pomůcky (Velikost: 463.5 kB)

 

Učebnice – student si nemusí učebnice kupovat, většinu si zapůjčí za poplatek 200,- Kč/školní rok od rady rodičů při prvém příchodu do školy. Fond učebnic se neustále doplňuje.

 

 

Žáci:

 • Naučí se číst a kreslit základní stavební výkresy a pracovat s technickými podklady (normami, katalogy výrobků).
 • Poznají, využívají i zkouší vlastnosti stavebních hmot a materiálů, získají poznatky o stavbě a jejich částech, o působení sil a vlivů na stavební prvky a konstrukce.) a mají tedy přehled o stavebních konstrukcích, materiálech a produktech.,
 • Rozumí technologii staveb
 • Navrhují a vypracovávají projekty staveb - např. kompletní projekty rodinných domů – modelování v CAD systémech – př. ArchiCAD,  Dietrich´s, RTS rozpočty
 • Získávají základní znalosti z oblasti architektury, stavebních technologií a konstrukčních postupů.
 • Chrání životní prostředí a vyznají se v architektuře.
 • Získávají základní znalosti z oblasti architektury, stavebních technologií a konstrukčních postupů.
 • Získají i praktické zkušenosti.
 • Sestaví stavební rozpočet
 • Spočítají statiku a dimenzování jednotlivých konstrukčních prvků
 • Navrhnou skladby stavebních konstrukcí s ohledem na úspory tepla
 • Provedou základní zkoušky pro ověření vlastností materiálu.
 • Vytyčí a zaměří jednoduchou stavbu výškově a polohově

 

PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)

Obecné kompetence:

 • ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
 • komunikovat v jednom cizím jazyce minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení;
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení jednoduchých úloh;
 • pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;
 • jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života; uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence;
 • uplatňovat zásady a předpisy normalizace.

Odborné kompetence:

 • navrhovat jednoduché stavby a části staveb;
 • vypracovávat projektovou dokumentaci staveb;
 • vypracovávat kalkulaci nákladů a jednoduchý rozpočet stavby;
 • navrhovat konstrukční prvky stavebních konstrukcí a posuzovat jejich únosnost, stabilitu, pružnost a pevnost;
 • zajišťovat výrobu stavebních materiálů a výrobků a jejich odbyt;
 • kontrolovat dodržování technologických a pracovních postupů;
 • připravit a organizovat staveniště, vytyčit jednoduchou stavbu;
 • posuzovat a navrhovat možnosti využití stavebních strojů a strojních zařízení při stavebních pracích; řídit stavební a montážní práce;
 • zajišťovat technickou správu a údržbu objektů;
 • zajišťovat a posuzovat přípravu a realizaci investičních akcí;
 • výše uvedené kompetence jsou profilovány podle zaměření a požadavků zaměstnavatelů do jedné z oblastí: pozemní stavitelství, stavební obnova, vodohospodářské stavby, dopravní stavitelství, případně do dalších zaměření.

 

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní při výkonu povolání v oblasti stavebnictví při přípravě, provádění a obnově staveb, výrobě stavebních materiálů, ve stavebních laboratořích a zkušebnách a ve státní správě v oblasti stavebnictví a vodohospodářství.
Příklady možných pracovních pozic: stavební technik, v závislosti na absolvovaném zaměření např. pracovník v oblasti přípravy a realizace investic, engineeringu a zkušebnictví, projektant, mistr (stavbyvedoucí), provozní dispečer, technolog, kontrolor jakosti.

Dále se může uplatnit jako referent státní správy a samosprávy, pracovník v marketingu ve výrobě a při
prodeji stavebních materiálů a výrobků.

 

  • Stavební technik přípravy realizace investic - stavební projektant, rozpočtář.
  • Stavební technik vlastní realizace staveb - stavební mistr nebo stavbyvedoucí.
  • Stavební technik technolog - v oblasti výroby základních stavebních materiálů.
  • Je připraven tak, aby našel uplatnění ve stavebních firmách a projektových kancelářích.
  Je také připraven ke studiu na vysokých školách, především technických, zejména fakult stavebních včetně architektury nebo i ekonomického směru
 •  
 • Dále se uplatní:
 • Stavební odbory obecních úřadů.
 • Geodetické kanceláře.
 • Katastrální úřady.
 • Památková péče.
 • Realitní kanceláře

 

Po ukončení studia by si stejný obor vzdělání opět zvolilo 80,0 % absolventů zvolené skupiny oborů vzdělání, což je více, než činí průměr u absolventů s maturitou celkem (72,0 %).

S odbornou přípravou je spokojeno 93,0 % absolventů zvolené skupiny oborů vzdělání.

 

Míra nezaměstnanosti absolventů škol v dané kategorii a skupině oborů vzdělání byla v roce 2020 3,9 %, což je méně, než činí průměr za danou kategorii vzdělání (4,7 %). 

K 30.4. 2020 z naší školy je míra nezaměstnanosti v tomto oboru 0% - tedy všichni absolventi pracují.

 

Přechod absolventů na vysoké školy

Z celkového počtu absolventů dané kategorie a skupiny oborů vzdělání se jich 82,3 % hlásilo ke studiu na vysoké školy a 72,8 % absolventů bylo také přijato.

Absolventi se zvoleným vzděláním, kteří jsou přijati ke studiu na VŠ, studují nejčastěji obory z těchto skupin:

 • Stavebnictví, geodézie, kartografie (72,0 %)
 • Architektura (13,3 %)
 • Speciální, interdisciplinární obory (8,2 %)

 

Další informace o oboru najdete: https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/3647M01/Stavebnictvi

Zde se můžete podívat na videoukázku z projektu Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

 

Videoukázka ze stránek Národního ústavu vzdělávání

 

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.