Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Technické lyceum - zaměření - Stavebnictví nebo Strojírenství

Vloženo: 22.8.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 11398x | Upraveno: 7.10.2022 | Upravil: Bohumil Bareš
Obor je určen pro chlapce a dívky se zájmem o techniku, matematiku, přírodní vědy a informatiku. Technické lyceum je koncipováno jako odborné technické studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a výrazným zastoupením těch vzdělávacích oblastí, které jsou obsahem i metodami práce významné pro rozvoj technického myšlení. Ve 3. a 4. ročníku se žáci profilují buď ke strojírenství nebo stavebnictví.

Rozvoj technického myšlení.

Zaměření od 3. ročníku - buď Stavebnictví nebo Strojírenství

 

 • Kód oboru: 78-42-M/01
 • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Skupina oboru: Obecně odborná příprava (lyceum) (Kód: 78)
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

 

PDF souborUčební plán oboru Technické lyceum se zaměřeními - Stavebnictví nebo Strojírenství Platný od 1.9. 2022

 

 

Ročník

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

1.

Český jazyk a literatura

3

3

3

4

13

2.

Cizí jazyk - anglický

3

3

3

3

12

3.

Cizí jazyk - NEJ

3

3

2

2

10

4.

Konverzace z anglického jazyka

     

2

2

5.

Matematika

3

3

3

4

13

6.

Občanská nauka

 

1

1

1

3

7.

Dějepis

2

     

2

8.

Zeměpis

2

     

2

9.

Fyzika

3

3

3

2

11

10.

Chemie

2

2

2

1

7

11.

Biologie

2

     

2

12.

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

13.

Informatika

2

2

2

2

8

14.

Ekonomika

   

1

2

3

15.

Základy ekologie

1

     

1

16.

Průmyslový design

 

2

   

2

17.

Technická dokumentace

2

2

   

4

18.

Deskriptivní geometrie

 

2

2

 

4

19.

Technická fyzika

 

2

2

 

4

20.

CAD systémy

 

2

3

4

9

21.

Elektrotechnika

2

     

2

22.

Praxe

2

2

   

4

23.

Aplikovaná matematika

   

2

2

4

24.

Stavebnictví nebo Strojírenství

   

3

4

7

PDF souborŠkolní vzdělávací plán - obsah a rozvržení výuky v předmětech - ŠVP Zaměření Stavebnictví nebo Strojírenství platný od 1. 9. 2022

 

Učebnice – student si nemusí učebnice kupovat, většinu si zapůjčí za poplatek 200,- Kč/školní rok od rady rodičů při prvém příchodu do školy. Fond učebnic se neustále doplňuje.

 

Žáci:

 

 • Získají vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k vysokoškolskému studiu technických oborů.
 • Získají teoretické poznatky a vhled do problematiky technických oborů, zejména stavebních, strojních a počítačových.
 • Naučí se analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti a uplatňovat je při řešení pracovních metod a postupů.
 • Odborné vyučovací předměty jsou koncipovány tak, že podporují logické uvažování a představivost, rozvíjejí technické myšlení absolventů takže ovládají logické myšlení a nalézají kreativní řešení komplexních problémů.
 • Získají kvalitní jazykovou výbavu - všichni Anglický jazyk, druhý jazyk de výběru německý nebo ruský.
 • Pracují v SOLIDWORKS, ArchiCAD, Dietrich´s,

 

PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ)

Obecné kompetence:

 • mít všeobecné znalosti a dovednosti potřebné pro další studium;
 • organizovat a řídit vlastní učení a objektivně hodnotit své výsledky;
 • ovládat různé způsoby učení se a dobře využívat zdroje informací, být čtenářsky gramotný;
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
 • formulovat své názory a postoje ústně i písemně, komunikovat v jednom cizím jazyce na úrovni B1 a v jednom dalším cizím jazyce na úrovni minimálně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, mít motivaci k prohlubování svých jazykových kompetencí;
 • adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky, být finančně gramotný;
 • mít přehled o možnostech dalšího studia a uplatnění na trhu práce, o vztazích mezi zaměstnavateli a pracovníky, zodpovědně rozhodovat o svém dalším vzdělávání a pracovním uplatnění;
 • aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické zákonitosti při řešení úloh a praktických problémů;
 • pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi;
 • jednat ekologicky a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje;
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury, uznávat hodnotu života;
 • mít kulturní a sociální kompetence potřebné pro občanský život v demokratické společnosti;
 • uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a požární prevence.

Odborné kompetence:

 • provádět technická měření a zkoušky podle předepsaných metodik a postupů;
 • zpracovávat v předepsané formě výsledky měření a zkoušek;
 • interpretovat a aplikovat matematické a přírodovědné principy a prostorovou představivost při řešení technických problémů, prezentovat a obhajovat zvolená řešení;
 • zpracovávat informace a data získaná pozorováním, experimenty a měřeními;
 • posuzovat proveditelnost konkrétních technických záměrů;
 • používat při řešení úkolů metody technické práce;
 • využívat prostředky informačních a komunikačních technologií včetně standardního i aplikačního programového vybavení;
 • využívat grafickou komunikaci jako dorozumívací prostředek technické praxe;
 • orientovat se v technické dokumentaci, používat technickou literaturu.

 

Absolvent se uplatní v možných profesích:

Absolvent je připraven ke studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách technického zaměření. Kromě toho získal odborné kompetence uplatnitelné při přímém vstupu na trh práce, včetně dovednosti komunikovat ve dvou cizích jazycích.


Příklady možných pracovních pozic: technický asistent aj. pozice vyžadující obecné technické vzdělání a dovednost technické komunikace.

 

 • Projekční kanceláře
 • Stavební odbory obecních úřadů
 • Geodetické kanceláře.
 • Katastrální úřady.
 • Konstruktér ve výrobě
 • Programátor junior
 • Analytik
 • Výpočetní technik
 • Technický manažer provozu.
 • Technický asistent

 

Míra nezaměstnanosti absolventů škol v dané kategorii a skupině oborů vzdělání byla v roce 2020 2,7 %, což je výrazně méně, než činí průměr za danou kategorii vzdělání (4,7 %).

K 30.4. 2020 z naší školy 1 absolvent neměl práci.

Z celkového počtu absolventů dané kategorie a skupiny oborů vzdělání se jich 87,8 % hlásilo ke studiu na vysoké školy a 73,7 % absolventů bylo také přijato.

 

Další informace o oboru najdete https://www.infoabsolvent.cz/Obory/KartaOboru/7842M01/Technicke-lyceum

 

Zde se můžete podívat na videoukázku z projektu Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce:

 

Videoukázka ze stránek Národního ústavu vzdělávání

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.