Kotva
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení – maturitní obory

Vloženo: 22.8.2018 | Autor: Administrátor | Zobrazeno: 1758x | Zatím neupraveno
Na přihláškách u všech oborů je povinné nechat vyplnit potvrzení od lékaře.

Ve všech oborech jsou volná místa, a proto budou vypsána další kola přijímacího řízení.

 

Další kola přijímacího řízení

 • K naplnění předpokládaného stavu žáků ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení (a to i po zahájení školního roku).
 • Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a ten tyto údaje neprodleně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.  – 16. května 2019 bude vyhlášen počet volných míst  a 2. kolo přijímacího řízení
 • Při přijímacím řízení v dalších kolech se postupuje obdobně jako v 1. kole, s následujícími výjimkami:
 1. a) uchazeč není omezen v počtu podaných přihlášek,
 2. b) nekoná se jednotná zkouška,
 3. c) na přihlášce uchazeč uvádí pouze jednu školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu,
 4. d) řediteli školy se nezakládá povinnost stanovit dva termíny školní přijímací zkoušky,
 5. e) ředitel školy nemusí zohlednit výsledky jednotné zkoušky- nebude se u nás zohledňovat
 6. f) zohledňuje-li ředitel školy výsledky jednotné zkoušky, musí určit náhradní způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku v 1. kole nekonali.

 

Přijímačky na nečisto proběhnou v aule školy dne 13. března 2019 ve 14.00 v aule školy jen pro žáky přihlášené na naší školu.

 

Základní fakta o přijímacím řízení pro maturitní obory

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2019/2020 stanovuje školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

 

stanovena-kriteria-pro-sestaveni-poradi-prihlasenych-uchazecu-v-maturitnich-oborech-19-20.pdf

 

prijimaci-rizeni-terminy-jednotne-zkousky-2019.pdf
2018-info-na-web-jpz-schema-2019-1.pdf
2019-celkova-informace-prijimaci-rizeni-ss-final-2901.pdf

 

 1. Podání přihlášky pro 1. kolo

 

 • přihlášky odevzdávejte nejpozději do 1. března 2019
 • zapsané pořadí škol na přihlášce neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje
 • svůj zájem studovat na dané škole uchazeč potvrdí až odevzdáním zápisového lístku, po úspěšném složení přijímací zkoušky
 • zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na příslušné základní škole

 

 1. Přijímací zkouška

 

 • termín: 12. dubna 2019
 • termín: 15. dubna 2019
 • náhradní termín: 13. a 14. května 2019
 • nejpozději 7 dní před konáním první zkoušky obdrží zákonný zástupce uchazeče na e-mailovou adresu, kterou uvedl v přihlášce, pozvánku s podrobnostmi průběhu přijímací zkoušky
 • pokud se uchazeč z vážných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit v daném termínu, řádně se omluví řediteli školy (písemně) a dostaví se na zkoušku v náhradních termínech
 • podrobné informace o průběhu jednotné zkoušky naleznete na stránkách cermat.cz

 

 1. ŘÁDNÝ TERMÍN JEDNOTNÉ ZKOUŠKY

12. dubna 2019 – ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ MATEMATIKA

Časové navýšení pro konání zkoušky

Začátek administrace zkoušky v učebně

Úvodní administrace (min)

Zkouška (min)/předpoklad

Závěrečná administrace (min)

8:30

15

70 / 8:45-9:55

5

25 %

8:30

15

90 / 8:45-10:15

5

50 %

8:30

15

105 / 8:45-10:30

5

75 %

8:30

15

125 / 8:45-10:50

5

100 %

8:30

15

140 / 8:45-11:05

5

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Časové navýšení pro konání zkoušky

Začátek administrace zkoušky v učebně

Úvodní administrace (min)

Zkouška (min)/předpoklad

Závěrečná administrace (min)

10:50

15

60 / 11:05-12:05

5

25 %

10:50

15

75 / 11:05-12:20

5

50 %

11:05

15

90 / 11:20-12:50

5

75 %

11:25

15

105 / 11:40-13:25

5

100 %

11:40

15

120 / 11:55-13:55

5

 

15. dubna 2019 – ČTYŘLETÉ OBORY VZDĚLÁNÍ MATEMATIKA

   Časové navýšení pro konání zkoušky

Začátek administrace zkoušky v učebně

Úvodní administrace (min)

Zkouška (min)/předpoklad

Závěrečná administrace (min)

8:30

15

70 / 8:45-9:55

5

25 %

8:30

15

90 / 8:45-10:15

5

50 %

8:30

15

105 / 8:45-10:30

5

75 %

8:30

15

125 / 8:45-10:50

5

100 %

8:30

15

140 / 8:45-11:05

5

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Časové navýšení pro konání zkoušky

Začátek administrace zkoušky v učebně

Úvodní administrace (min)

Zkouška (min)/předpoklad

Závěrečná administrace (min)

10:50

15

60 / 11:05-12:05

5

25 %

10:50

15

75 / 11:05-12:20

5

50 %

11:05

15

90 / 11:20-12:50

5

75 %

11:25

15

105 / 11:40-13:25

5

100 %

11:40

15

120 / 11:55-13:55

5

 

 1. Oznámení výsledků přijímací zkoušky
 • škola zveřejní výsledky nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy jí budou zpřístupněny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
 • výsledky budou zveřejněny seznamem uchazečů pod přiděleným registračním číslem vylepením na vstupních dveřích a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů
 • nepřijatým uchazečům budou předána (osobně, poštou) rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání

 

 1. Potvrzení nástupu na školu = odevzdání zápisového lístku
 • po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (netýká se nástavbového studia)
 • nemáte-li v úmyslu odevzdat zápisový lístek na naši školu, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve
 • nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty 10 dnů právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

 

 1. Možnost pro nepřijaté uchazeče = podání odvolání
 • ti, kteří neuspěli u přijímací zkoušky, obdrží písemně rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, proti kterému se mohou odvolat a získat tak šanci na přijetí na školu
 • rozhodnutí o nepřijetí si uchazeč vyzvedne osobně ve škole
 • nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou; rozhodnutí, které nelze doručit, se na poště ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené
 • písemné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

 

 1. Další kola přijímacího řízení
 • v dalších kolech přijímacího řízení je možné podat neomezený počet přihlášek
 • termíny spojené s dalšími koly přijímacího řízení budou vždy aktuálně zveřejněny na webových stránkách školy

 

DENNÍ STUDIUM – 4-leté obory

Kód oboru - Obor - počet přijímaných

 

23-41-M/01    Strojírenství                                       30 žáků

33-42-M/01    Nábytkářská a dřevařská výroba      30 žáků

36-47-M/01    Stavebnictví                                       30 žáků

78-42-M/01    Technické lyceum                               30 žáků

23-45-L/01     Mechanik seřizovač                           30 žáků

Přihlášky na SŠ

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky.

 

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

 • obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2019

 

Tiskopis přihlášek na SŠ

Denní forma vzdělávánís růžovým podtiskem

 

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace naleznete na záložce Úpravy podmínek přijímacího řízení.

 

 

Testová zadání k procvičování

Představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh si můžete udělat z ilustračních didaktických testů a testů využitých při ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 a při jednotných přijímacích zkouškách 2017 a 2018.

 

Testy pro čtyřleté obory vzdělávání a nástavbová studia: